Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

| Drukuj |
AddThis Social Bookmark Button
Mam pytanie czy oprócz odprawy należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Podpisałam przedstawione przez pracodawcę rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, w której jest zapis: "Pracodawca wypłaci pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę kwotę w wysokości 8000 zł brutto (równoważnik 3 miesięcznej pensji). Pracownik oświadcza, że uzgodniona kwota została przez niego zaakceptowana i nie zgłasza obecnie ani nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń ze stosunku pracy ani dotyczących rozwiązania umowy."


Wnioski urlopowe przez internet
Proste i szybkie uruchomienie. Elektroniczne wnioski urlopowe.
Wypróbuj za darmo!

Urlopek.pl/

Odprawa pieniężna wypłacana jest w przypadku rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych tj. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.). Przy obliczaniu odprawy nie uwzględnia się ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jest to świadczenie wypłacane oddzielnie a nie łączone z innym.

W omawianym przypadku zapis na wypowiedzeniu o treści: "Pracodawca wypłaci pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę kwotę w wysokości 8000 zł brutto (równoważnik 3 miesięcznej pensji). Pracownik oświadcza, że uzgodniona kwota została przez niego zaakceptowana i nie zgłasza obecnie ani nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń ze stosunku pracy ani dotyczących rozwiązania umowy” jest nieważny w rozumieniu art. 18 par. 1 K.p. Jest on mniej korzystny dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Z art. 152 par. 2 K.p. wynika bowiem, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. Taki zapis nie ma umocowania prawnego. Odprawa z tytułu zwolnień grupowych a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy to dwa różne świadczenia ze stosunku pracy. Odprawę wypłaca się osobno ( art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych). Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy również wypłacany jest oddzielnie.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada

Urlop wypoczynkowy ze względu na jego cel powinien być wykorzystany przez pracownika w naturze. W przypadku, gdy pracownik nie może wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego ‘’(…) w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (…)”, wtedy pracodawca ma obowiązek wypłacenia mu należnego ekwiwalentu za urlop (art. 171 par. 1 K.p.) .
Należy pamiętać, że ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada. Treść omawianego przepisu zawartego w art. 171 par. 1 K.p. oddaje stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14)): „Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg okres przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, o nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe”. Pracownik ma prawo upomnieć się pracodawcy o wypłacenie mu należnego ekwiwalentu. Co ważne, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 par. 1 K.p.).
Co ważne w treści świadectwa pracy zamieszcza się informacje dotyczącą urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. W przypadku wypłacenia mu ekwiwalentu należy również zamieścić taką informację ( par. 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282).

Podstawa prawna:
- art. 18 par. 1 i 2 K.p.;
- art. 152 par. 2 K.p.;
- art. 171 par. 1 K.p.;
- art. 291 par. 1 K.p.;
- art. 1 ust. 1 - art. 8 ust. 1 , - art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.);
- par. 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282)

Stan prawny na 30 listopada 2008 r.
WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )