PrzepisNaBiznes.pl Podstawy Bezzwrotne dotacje

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Strona 2

Jeśli dana osoba zostanie zakwalifikowana do projektu staje się beneficjentem ostatecznym i bierze udział w części szkoleniowej, podczas której uzyskuje m. in. informacje w jaki sposób zarejestrować działalność gospodarczą oraz jak przygotować biznesplan niezbędny do ubiegania się o dotację. Następnie składa biznesplan do oceny. Instytucja realizująca projekt wybiera określoną liczbę najlepszych biznesplanów. W dalszej części beneficjent ostateczny podczas doradztwa uzyskuje dodatkową wiedzę z zakresu prowadzenia firmy oraz przygotowuje wniosek o wsparcie inwestycyjne, który składa już jako przedsiębiorca (w międzyczasie rejestruje działalność gospodarczą).

Ile wynosi wsparcie inwestycyjne?

Wsparcie inwestycyjne jest różne w różnych jednostkach realizujących projekty w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości. Średnio wynosi ono 20 tysięcy złotych na jednego przedsiębiorcę, nie więcej jednak niż 75% kosztów kwalifikowanych.

Jakie koszty kwalifikowane może ponosić beneficjent ostateczny?

Beneficjent ostateczny może ponieść koszty zakupu maszyn, urządzeń oraz koszty innego sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia „pierwszej” działalności gospodarczej (np. komputery, biurka, oprogramowanie, itp.). Może także pokryć koszty remontu lub dostosowania pomieszczeń, niezbędnych do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Z reguły problemy są zakupem samochodów. Ich zakup trzeba motywować szczególnie przekonywująco.

Kiedy można rozpocząć realizację zakupów?

Zakupy realizowane są zgodnie z harmonogramem, który składa się razem z wnioskiem o wsparcie inwestycyjne. Można je realizować dopiero po podpisaniu umowy.

Jak długo trwa ubieganie się o dotacje?

Ubieganie się o dotacje nie należy do procesów szybkich i zależy od jednostki realizującej projekt w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości. Z reguły cały proces trwa od 3 – 6 miesięcy (od zgłoszenia się po uzyskanie dotacji).

Kiedy otrzymuje się środki na dokonywanie zakupów?

Beneficjent otrzymuje 80% wartości przydzielonej dotacji po podpisaniu umowy (przed dokonaniem zakupów. Resztę finansuje on ze środków własnych (w tym kredytu lub pożyczki). Po zrealizowaniu przedsięwzięcia (dokonaniu wszystkich zakupów) beneficjent ostateczny dokonuje rozliczenia. Wówczas refundowane są jemu pozostałe wydatki. Tak jak wcześniej wspomniano beneficjent ostateczny otrzymuje zwrot 75% kosztów kwalifikowanych (rzeczywiście poniesionych), które jednocześnie zostały ujęte we wniosku o wsparcie inwestycyjne.

Czy w ramach działania 2.5 beneficjenci ostateczni mogą liczyć jeszcze na jakieś inne wsparcie?

Tak. W ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości, beneficjenci ostateczni mogą liczyć na wsparcie pomostowe, które w wysokości 700 PLN wypłacane jest przez 6 lub 12 miesięcy.

A jak wyglądają dotacje dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2002), a także ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami), bezrobotny może złożyć w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy (ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowej dotacji na jej podjęcie (w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności).

Co powinien zawierać taki wniosek?

Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej powinien wskazywać przede wszystkim kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności jaką zamierza podjąć bezrobotny, kalkulację kosztów (związanych z podjęciem działalności gospodarczej) oraz szczegółową specyfikację wydatków.


 

Zarządzanie - artykuły


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy