Bezzwrotne dotacje na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej - Strona 2 - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Jeli dana osoba zostanie zakwalifikowana do projektu staje si beneficjentem ostatecznym i bierze udzia w czci szkoleniowej, podczas ktrej uzyskuje m. in. informacje w jaki sposb zarejestrowa dziaalno gospodarcz oraz jak przygotowa biznesplan niezbdny do ubiegania si o dotacj. Nastpnie skada biznesplan do oceny. Instytucja realizujca projekt wybiera okrelon liczb najlepszych biznesplanw. W dalszej czci beneficjent ostateczny podczas doradztwa uzyskuje dodatkow wiedz z zakresu prowadzenia firmy oraz przygotowuje wniosek o wsparcie inwestycyjne, ktry skada ju jako przedsibiorca (w midzyczasie rejestruje dziaalno gospodarcz).

Ile wynosi wsparcie inwestycyjne?

Wsparcie inwestycyjne jest rne w rnych jednostkach realizujcych projekty w ramach dziaania 2.5 Promocja przedsibiorczoci. rednio wynosi ono 20 tysicy zotych na jednego przedsibiorc, nie wicej jednak ni 75% kosztw kwalifikowanych.

Jakie koszty kwalifikowane moe ponosi beneficjent ostateczny?

Beneficjent ostateczny moe ponie koszty zakupu maszyn, urzdze oraz koszty innego sprztu niezbdnego do rozpoczcia „pierwszej” dziaalnoci gospodarczej (np. komputery, biurka, oprogramowanie, itp.). Moe take pokry koszty remontu lub dostosowania pomieszcze, niezbdnych do prowadzenia okrelonej dziaalnoci gospodarczej. Z reguy problemy s zakupem samochodw. Ich zakup trzeba motywowa szczeglnie przekonywujco.

Kiedy mona rozpocz realizacj zakupw?

Zakupy realizowane s zgodnie z harmonogramem, ktry skada si razem z wnioskiem o wsparcie inwestycyjne. Mona je realizowa dopiero po podpisaniu umowy.

Jak dugo trwa ubieganie si o dotacje?

Ubieganie si o dotacje nie naley do procesw szybkich i zaley od jednostki realizujcej projekt w ramach dziaania 2.5 Promocja przedsibiorczoci. Z reguy cay proces trwa od 3 – 6 miesicy (od zgoszenia si po uzyskanie dotacji).

Kiedy otrzymuje si rodki na dokonywanie zakupw?

Beneficjent otrzymuje 80% wartoci przydzielonej dotacji po podpisaniu umowy (przed dokonaniem zakupw. Reszt finansuje on ze rodkw wasnych (w tym kredytu lub poyczki). Po zrealizowaniu przedsiwzicia (dokonaniu wszystkich zakupw) beneficjent ostateczny dokonuje rozliczenia. Wwczas refundowane s jemu pozostae wydatki. Tak jak wczeniej wspomniano beneficjent ostateczny otrzymuje zwrot 75% kosztw kwalifikowanych (rzeczywicie poniesionych), ktre jednoczenie zostay ujte we wniosku o wsparcie inwestycyjne.

Czy w ramach dziaania 2.5 beneficjenci ostateczni mog liczy jeszcze na jakie inne wsparcie?

Tak. W ramach dziaania 2.5 Promocja przedsibiorczoci, beneficjenci ostateczni mog liczy na wsparcie pomostowe, ktre w wysokoci 700 PLN wypacane jest przez 6 lub 12 miesicy.

A jak wygldaj dotacje dla osb bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzdzie pracy?

Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 21 listopada 2005 r., w sprawie szczegowych warunkw i trybu dokonywania refundacji ze rodkw Funduszu Pracy kosztw wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu rodkw na podjcie dziaalnoci gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodkw (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2002), a take ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z pniejszymi zmianami), bezrobotny moe zoy w odpowiednim Powiatowym Urzdzie Pracy (ze wzgldu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze wzgldu na miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej) wniosek o przyznanie ze rodkw Funduszu Pracy jednorazowej dotacji na jej podjcie (w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczcych tej dziaalnoci).

Co powinien zawiera taki wniosek?

Wniosek o przyznanie ze rodkw Funduszu Pracy jednorazowej dotacji na podjcie dziaalnoci gospodarczej powinien wskazywa przede wszystkim kwot wnioskowanych rodkw, rodzaj dziaalnoci jak zamierza podj bezrobotny, kalkulacj kosztw (zwizanych z podjciem dziaalnoci gospodarczej) oraz szczegow specyfikacj wydatkw.


 

Wniosek urlopowy