PrzepisNaBiznes.pl Podstawy Zakładanie firmy

Jak założyć działalność gospodarczą? - Strona 2

O możliwości podjęcia działalności gospodarczej decyduje uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców. W zależności od formy prawnej, w jakiej jest prowadzona działalność, istnieją następujące opcje:a) działalność gospodarcza prowadzona samodzielnie lub w spółce cywilnej przez osobę fizyczną - wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę

b) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki prawa handlowego - rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krok 1 – Urząd gminy lub miasta – wpis do ewidencji

W Urzędzie Miasta / Gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania składamy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. We wniosku podajemy:

- nazwę firmy - jeśli nazwa jest rozbudowana to dobrze jest podać nazwę pełną i skróconą,

- imię i nazwisko właściciela oraz adres zameldowania,

- imię i nazwisko pełnomocnika,

- rodzaj działalności – dobrze jest uwzględnić wszystkie możliwe działalności jakie chcemy aktualnie i w przyszłości wykonywać. Każda przyszła dodatkowa zmiana objęta jest dodatkowym kosztem.

- miejsce wykonywania działalności – zazwyczaj podać należy siedzibę firmy, którą trzeba odpowiednio oznaczyć na zewnątrz (szyld z nazwą i adresem firmy). W przypadku, gdy nasza usługa głównie wykonywana jest u klienta, należy wskazać obszar wykonywania działalności gospodarczej i siedzibę firmy.

- datę rozpoczęcia działalności – należy podać planowany moment rozpoczęcia działalności gospodarczej; faktyczny moment rozpoczęcia to dzień pierwszej sprzedaży,

- numer zezwolenia, jeśli działalność wymaga zezwolenia.

Wymagane dokumenty: dowód osobisty
Kosz: 100 zł za znaczki skarbowe.

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, regulują to przepisy Prawa działalności gospodarczej i innych ustaw, które wymagają różnego rodzaju pozwoleń, upoważnień, zgód i licencji.

Koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magzynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojkowym lub policyjnym
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią
 • ochrony osób i mienia
 • transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych
 • budowy i eksploatacji autostrad płatnych
 • zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywanie przewozów kolejowych
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.


Zezwolenia wymaga pozostała działalność gospodarcza podlegająca koncesjonowaniu na podstawie:

 • ustawy o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu
 • ustawy o łączności
 • ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej
 • ustawie o ochronie roślin uprawnych
 • Prawa łowieckiego
 • ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami
 • ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.


 

Zarządzanie - artykuły


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy