Owiadczenia woli - wykadnia prawa - Strona 2 - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Jeeli okae si, e strony rnie rozumiay tre zoonego owiadczenia woli, to za prawnie wice zgodnie z ww. metod naley uzna znaczenie owiadczenia woli ustalone wedug wzorca obiektywnego. W tej fazie wykadni potrzeba ochrony adresata owiadczenia woli przemawia za tym, aby byo to znaczenie owiadczenia, ktre jest dostpne adresatowi przy zaoeniu - jak okrela si w doktrynie i judykaturze (tak Sd Najwyszy w uchwale z 29.06.1995 r., sygn. akt: III CZP 66/95, rdo LexPolonica) - starannych z jego strony zabiegw interpretacyjnych. Na ochron zasuguje bowiem tylko takie zaufanie adresata do znaczenia owiadczenia woli, ktre jest wynikiem jego starannych zabiegw interpretacyjnych. Potwierdza to nakaz zawarty w 65 1 kc, aby owiadczenia woli tumaczy tak, jak tego wymagaj ze wzgldu na okolicznoci, w ktrych zostao zoone, zasady wspycia spoecznego i ustalone zwyczaje.

Ustalajc powysze znaczenie owiadczenia woli, naley zacz od sensu wynikajcego z regu jzykowych, przy czym naley uwzgldni zasady, zwroty i zwyczaje jzykowe uywane w rodowisku, do ktrego nale strony, a dopiero potem oglne reguy jzykowe. Trzeba jednak przy tym mie na uwadze nie tylko interpretowany zwrot, ale take jego kontekst.

Realizujc zasady prawidowej wykadni umowy, naley bra pod uwag nie tylko kontrowersyjny fragment umowy, lecz rwnie uwzgldni inne zwizane z nim postanowienia. Wykluczone jest przyjcie takiego znaczenia interpretowanego zwrotu, ktry pozostawaby w sprzecznoci z pozostaymi skadnikami wypowiedzi. Kcioby si to bowiem z zaoeniem o racjonalnym dziaaniu uczestnikw obrotu prawnego. Zacienienie wykadni tylko do "niejasnych" postanowie umowy miaoby oparcie w art. 65 kc, gdyby uznawa on za wycznie doniose takie znaczenie umowy, jakie wynika wycznie z regu jzykowych (tak Sd Najwyszy w wyroku z 25.03.2004 r., sygn. akt: II CK 116/03, rdo LexPolonica). Ryzyko wtpliwoci wynikajcych z niejasnych postanowie umowy, nie dajcych usun si w drodze wykadni, powinna bowiem ponie strona, ktra zredagowaa umow (tak Sd Najwyszy w wyroku z 17.06.2009 r., sygn. akt: IV CSK 90/09, LEX nr 512012. Jeeli strony ju uprzednio pozostaway w takich samych stosunkach prawnych, naley mie na uwadze ponadto takie znaczenie niejasnych sformuowa umowy, jakie byo przy ich stosowaniu w poprzednich stosunkach prawnych midzy stronami (tak Sd Najwyszy w wyroku z 17.12.2008 r., sygn. akt: I CSK 250/08, LEX nr 484668).

Przykad:

Spka X (waciciel lokalu) zawara ze spk Y umow o wsppracy, w ramach ktrej spka X zobowizaa si udostpni spce Y odpowiednie miejsce w lokalu w celu zainstalowania tam nonika reklamowego wraz z urzdzeniami towarzyszcymi, speniajcego wymogi efektywnoci przekazu okrelone przez spk Y w umowie. Niezbdnym minimum (wymogiem efektywnoci przekazu jakim cechowa miao si udostpnione miejsce w lokalu), bez ktrego spka Y nie moga dostarcza na zainstalowany nonik treci multimedialnej, bya moliwo podczenia szybkiego cza internetowego o okrelonych parametrach. Wielokrotnie podejmowane prby podczenia internetu w wskazanym w lokalu miejscu byy bezskuteczne. Spka X, mimo wskazanych przeszkd technicznych, domaga si zapaty miesicznego wynagrodzenia na podstawie postanowienia umowy o treci: „Za udostpnienie miejsca w lokalu spka Y zobowizuje si zapaci spce X kwot Z pln” twierdzc, e umow wykonuje tj. w lokalu udostpniono miejsce i bez znaczenia dla ustalenia prawa do wynagrodzenia jest fakt, e nie spenia ono wymogw efektywnoci. W opisanej sytuacji, roszczenie o zapat wynagrodzenia jest oczywicie bezzasadne. Przede wszystkim w umowie postanowiono, e wskazane przez spk X miejsce musi spenia wymogi efektywnoci przekazu. Literalna interpretacja zacytowanego powyej fragmentu umowy rzeczywicie mogaby prowadzi do konkluzji, e wynagrodzenie naley si za „samo” udostpnienie lokalu. Wola Spki Y towarzyszca zawieraniu umowy i zakomunikowana wprost w treci umowy bya jednoznaczna – chodzio o rzeczywiste eksploatowanie nonika zamontowanego we wskazanym miejscu w lokalu, co skutkowa miao uzyskaniem wymiernych korzyci przez obie spki. Interpretacja, i celem i zamiarem spki Y byo uiszczanie miesicznego wynagrodzenia za udostpnianie w lokalu miejsca, w ktrym spka nie moe podczy swoich urzdze jest interpretacj nonsensown, jest sprzeczna z art. 65 2 kc.


Marcin Paucki
radca prawny

Karolina Dusik
aplikant radcowski

www.ptlegal.pl
 

Wniosek urlopowy