Szkoa jzykowa - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Szkoa jzykowa
fot. Fotolia.com

Od lat powtarzane jest stwierdzenie, i nauka jzykw obcych to inwestycja w przyszo. Po wejciu Polski do Unii Europejskiej ten sd nabiera zupenie nowego sensu. Moliwoci zatrudnienia, jakie stworzyy Polakom inne kraje europejskie s nie do przecenienia.

Obcy jzyk staje si aktualnie rwnie podstawowym wymogiem podczas ubiegania si o prac w naszym kraju. Obecnie jzyk angielski to ju absolutnie podstawowa sprawa. Pozostaje caa gama innych, ktre opanowane zwikszaj nasze szanse na zatrudnienie. Oto kilka porad dotyczcych zaoenia prywatnej szkoy jzykowej.

Na pocztku warto zauway, e popyt na prywatne uczelnie bdzie trwa dopki jako nauczania nie polepszy si w pastwowych szkoach. W tych miejscach czsto poziom jest bardzo niski i najprawdopodobniej nieprdko si co w tej materii zmieni. Pocztkowo musimy okreli, gdzie chcemy otworzy dan placwk. W tym momencie tworzymy odpowiedni biznes plan . Lokalizacja pociga za sob szereg konsekwencji. Przede wszystkim w maym miecie mona osign sukces, gdy oferujemy kursy jzyka angielskiego, bd niemieckiego i zatrudniamy dobrych nauczycieli. Due miasto to kwestia znalezienia niszy, poniewa konkurencja jest dua i wymagajca.

Otwarcie szkoy to koszt rzdu 150 tys. z(due miasto), maa miejscowo – 20- 30 tys. z. W planowaniu kosztw uwzgldnijmy sezonowo tej brany. Wakacje to sezon martwy, dlatego szkoa musi na siebie zrobi przez dziewi miesicy dziaalnoci. Sposobem na to jest organizacja intensywnych kursw lub konwersacji wanie w miesicach letnich.

Najwaniejsz spraw jest znalezienie dobrego nauczyciela. atwiej o takiego w duym orodku miejskim, gdzie jest duo absolwentw filologii obcych przygotowanych do nauki jzyka. Trudniej o takiego w maym miecie. Jak mwi pani Monika Bierka, wacicielka szkoy jzykowej w Eku: Pojawia si problem wynagrodzenia, ktre wzrasta proporcjonalnie, im mniejsze jest miasto. Stawka przecitna w gminach duych to 20- 30 z za godzin lekcji, za w maych dochodz nawet do 45 z. Przy czym kwalifikacje droszych nauczycieli czsto s paradoksalnie nisze ni z niszym wynagrodzeniem. Dziaa tutaj prosta zasada, im wyszy popyt na usugi nauczyciela, tym mniejsze stawki za godzin pracy.

Warto zastanowi si nad zatrudnieniem obcokrajowca. To oczywicie podnosi presti szkoy, lecz bywa bardzo drogie. Dodatkowo najczciej s to osoby bez przeszkolenia pedagogicznego, ktremu moe by ciko dotrze do uczniw. Pozytywny aspekt to zmuszanie adeptw do mwienia w jzyku uczcego. Dobra metoda to wybr poredniej drogi. Zajcia czciowo z „native speakerem”, a czciowo z osob po wyksztaceniu metodycznym.

Zadbajmy o atmosfer. Zintegrujmy naszych uczniw. Pozwlmy im odczu, e zaley nam na nich. Jeli bd widzie postpy w nauce, bd przywizani si do szkoy. Dodatkowo potrzebne jest stworzenie wyrwnanych grup, a take warto pomyle o nowatorskich programach. Inaczej podchodzi si do ucznia modego, a inna metoda potrzebna jest przy dorosych. Grupa nie moe mie za duo uczniw. Optymalna liczba to 6- 7 osb. Wiksza liczba powoduje chaos i mniejsz efektywno nauki.

Lekcje musz by ciekawe, dlatego oprcz podrcznikw zadbajmy o magnetofon, odtwarzacz wideo i ksero. Skonsultujmy z nauczycielem, jakie on preferuje metody. Bdzie nam atwiej dokona analizy tego, co bdzie nam potrzebne. Stwrzmy odpowiedni klimat wntrza. Musi by przyjazny ciekawy, odbiegajcy od typowych biaych cian. Zapraszajmy uczniw na imprezy integracyjne organizujmy wycieczki, czmy wita z zajciami. Stwrzmy jak najlepszy komfort nauczania.

Co warte podkrelenia istniej dwie drogi dziaalnoci danej placwki. Jedna, to szkoa dziaajca pod nazw placwki owiatowej, druga to obiekt dziaajcy na podstawie przepisw o dziaalnoci gospodarczej. Wpis do ewidencji moe by elementem budowania konkurencyjnoci danej szkoy. By go uzyska naley przedstawi: statut szkoy, list pracownikw cznie z ich kwalifikacjami, kwalifikacje dyrektora, pozwolenia, a take dokument stwierdzajcy dysponowanie lokalem. W tym momencie jestemy objci nadzorem kuratorium, ale moemy uzyska dostp do bardziej interesujcych klientw. S to przede wszystkim pracownicy firm, ktrzy musz przej jzykowe szkolenia. Firma bierze przy wyborze placwki pod uwag rejestracj w ewidencji, poniewa wiadectwa ukoczenia wydawane s wtedy na specjalnych drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Trzeba jednak przyzna, e wikszo szk dziaa bez formalnoci jako podmiot gospodarczy i prosperuj dobrze. Wybr pozostawiamy przyszym przedsibiorcom. Powodzenia.


Autor: Patryk Szczerba
 

Wniosek urlopowy