Zakad stolarski - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Zakad stolarski
fot. Fotolia.com

Kondycja budownictwa w naszym kraju jest w do dobrym stanie. Coraz wicej lokali przeznaczonych do zamieszkania powoduje wzrost zapotrzebowania na usugi stolarskie. Jeli koniunktura w brany budowlanej bdzie zadowalajca, warto pomyle o wasnym biznesie zwizanym ze „stolark”. Przyjrzyjmy si wymogom, jakie trzeba speni, a take dziaaniu zakadu stolarskiego.

Po sporzdzeniu rzetelnego i dokadnego biznes planu zorientujmy si w zapotrzebowaniu na takie usugi w pobliskiej okolicy. Wiksza szansa na sukces w tej brany istnieje, gdy dziaamy na osiedlach, gdzie dopiero stany nowe budynki. Koniecznie naley zapozna si z rozporzdzeniem dotyczcym oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy z dnia 26 wrzenia 1997 roku. Przepisy s do jednoznaczne i mwi o wielu kwestiach technicznych z wizanych z obsug i stosowaniem narzdzi, maszyn oraz innych urzdze. Jedn z wielu spraw jest odpowiednia wysoko maszyn stwarzajcych zagroenie dla ycia ludzkiego(2, 5 metra od poziomu podogi). Dodatkowo stanowiska pracy powinny by odpowiednio chronione i zabezpieczone. Wikszo zalece dotyczy sprztu, ktry w trakcie pracy moe stwarza realne zagroenie dla czowieka jeli nie towarzysz mu odpowiednie zabezpieczenia.

Pamitajmy, e maszyny stolarskie powoduj ogromny haas. Naszym obowizkiem, jako waciciela, jest doprowadzenie do stanu, by haas by jak najmniejszy. Mog to by specjalne systemy lub rozwizania dorane takie jak: suchawki, odpowiednio dusze przerwy w pracy, oznakowanie miejsc zagroonych nadmiernym haasem. Problem moe si pojawi te przy wyborze miejsca na zakad. Komfortowa sytuacja to taka, gdy przejmujemy po innej osobie zakad. Wtedy wystarczy sprawdzenie dokumentacji lokalu. W wypadku budowy nowej stolarni zmuszeni bdziemy uzyska szereg uzgodnie oraz pozwole. Czeka nas bdzie spotkanie z inspekcj sanitarn, stra poarn itd. Warto zainteresowa si rwnie planem zagospodarowania przestrzennego. Nowa dziaka, na ktrej bdziemy chcieli zbudowa zakad moe nie by odpowiedni lokalizacj z prawnego punktu widzenia. Czsto bywa tak, e plany zagospodarowania przewiduj zupenie co innego, np. osiedla domkw jednorodzinnych, ni jakiekolwiek punkty usugowe.

Oprcz dziaalnoci stolarskiej mona wiadczy usugi pokrewne, takie jak monta drzwi. Do tego potrzebna jest odpowiednia licencja, ktra wydawana jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie osb i mienia. Licencje wydaje komendant wojewdzki Policji. Jej zdobycie jest atwe. Naley mie ukoczone 18 lat, posiada obywatelstwo polskie, by zdolnym do czynnoci prawnych i nie by skazanym za przestpstwo. Dodatkowo potrzebna jest zdolno psychiczna i fizyczna powiadczona przez lekarza, a take wyksztacenie zawodowe techniczne o odpowiedniej specjalnoci.

Jeli nasze zainteresowania bd kieroway si w stron konserwacji zabytkw, bd renowacji mebli naley pozna przepisy dotyczce zabytkw. Jeli dany antyk wpisany jest do rejestru zabytkw, to potrzebne s odpowiednie zgody od urzdnikw zajmujcych si ich ochron. W innym wypadku, jeli mebli nie ma w rejestrze, nasze dziaania s uprawomocnione i nie potrzebujemy adnych zezwole.


Autor: Patryk Szczerba
 

Wniosek urlopowy