PrzepisNaBiznes.pl Personel i zatrudnienie Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników

AddThis Social Bookmark Button

PRZYKŁADY PROGRAMÓW ZMIERZAJĄCYCH DO INTENSYWNIEJSZEGO ANGAŻOWANIA SIĘ PRACOWNIKÓW.

Angażowanie się pracowników można zdefiniować w prosty sposób. Jest to proces uczestnictwa, który w pełni wykorzystuje potencjał pracowników i jest zaprojektowany w taki sposób, aby zachęcać ich do coraz większej troski o powodzenie organizacji. U podłoża tej definicji leży rozumowanie, że udział pracowników w decyzjach, których skutki dotyczą ich samych oraz zwiększenie ich samodzielności, a także zwiększenie kontroli nad swoim życiem zawodowym, doprowadzi również do zwiększenia wydajności ich pracy, podwyższy stopień ich zaangażowania się w życie firmy, sprawi że pracownicy będą bardziej zadowoleni z pracy – jednym słowem doprowadzi do zwiększenia motywacji pracowników.Przykładów programów zmierzających do mocniejszego angażowania się pracowników jest wiele i na pewno każdy przedsiębiorca już dawno obmyślił swój plan – program, ale myślę że warto przybliżyć podstawowe sposoby na zwiększenie motywacji i zastanowić się nad plusami i minusami każdej metody.

Wspólne podejmowanie decyzji jest cechą charakterystyczną programów zarządzania partycypacyjnego. Przełożeni, którzy wcielają ten program w życie w swoim przedsiębiorstwie w znacznym stopniu dzielą się z podwładnymi swoimi uprawnieniami do podejmowania decyzji. Czy propagowanie zarządzania partycypacyjnego jest lekiem na niską wydajność? Można debatować. Nie w każdej organizacji taki model sprawdzi się, ponieważ aby było skuteczne, musi znaleźć się odpowiednio dużo czasu na uczestniczenie pracowników w podejmowaniu decyzji. Pracownicy muszą posiadać odpowiednie predyspozycje. Dla przykładu można podać inteligencję, umiejętności komunikowania się, współdziałania w grupie, wiedzę techniczną etc. Przeprowadzono wiele badań nad zależnością między partycypacją, a zwiększeniem efektywności, wydajności pracy. Wyniki nie są jednoznaczne choć wydawałoby się, że taki model jest idealnym rozwiązaniem, bardzo etycznym, sprawiedliwym, partnerskim. Z wyników wyraźnie wynika, że partycypacja ma bardzo mizerny wpływ na takie aspekty jak motywacja, wydajność, zadowolenie z pracy. Oczywiście nie oznacza to, że zarządzanie partycypacyjne nie przyniesie w określonych okolicznościach korzyści. Wskazuje jednak na to, że wprowadzenie takiego modelu nie spowoduje nagłego wzrostu zaangażowania się pracowników.

Niemal we wszystkich krajach Europy Zachodniej istnieją przepisy prawne, które zobowiązują firmy do stosowania przedstawicielstwa pracowniczego. Oznacza to nic innego, jak powierzenie prawa do podejmowania decyzji grupie przedstawicieli wybranej spośród wszystkich pracowników. Celem zastosowania takiego modelu jest zapewnienie zatrudnionym silniejszej, bardziej równorzędnej pozycji wobec kierownictwa. Formą takiego przedstawicielstwa są rady pracownicze, które pośredniczą między pracownikami, a zarządem. Przykładowo w Holandii, jeżeli przedsiębiorstwo holenderskie ma być przejęte przez inną firmę, musi się o tym poinformować dostatecznie wcześnie radę pracowniczą przejmowanego przedsiębiorstwa, a jeżeli rada wyrazi sprzeciw, ma 30 dni na wniesienie do sądu pozwu o wstrzymanie transakcji.

W rzeczywistości wpływ przedstawicielstwa pracowniczego na pracowników jest znikomy. Wyniki badań mówią wyraźnie o zdominowaniu rad pracowniczych przez zarządy firm. Współuczestnictwo pracowników w tej formie może zwiększać motywację i zadowolenie, ale niestety tylko zadowolenie osób pełniących funkcję przedstawicieli. Nic nie wskazuje na to, by zadowolenie przekładało się na pracowników, których reprezentują. Myślę, że wprowadzenie przedstawicielstwa pracowniczego nie jest trafną decyzją jeżeli zamierza się doprowadzić do zmiany postaw pracowników lub zwiększyć efektywność organizacji.

Akcjonariat pracowniczy jest systemem, w którym pracownicy jako część świadczeń otrzymują akcje firmy. W typowym systemie akcjonariatu pracowniczego tworzy się pracowniczy fundusz powierniczy akcji spółki. Firma wnosi do niego albo akcje, albo pieniądze, za które się je kupuje i przydziela pracownikom. Mimo, że pracownicy są właścicielami akcji swojej firmy, dopóki w niej pracują nie mogą ich bezpośrednio wziąć w posiadanie albo sprzedać. Badania, które zostały przeprowadzone nad akcjonariatem pracowniczym wykazały, że zwiększył on zadowolenie pracowników. Ponadto często prowadził on do większej wydajności.

Zarządzanie partycypacyjne i przedstawicielstwo pracownicze znacznie wolniej zdobywały grunt w organizacji. Jednak dziś normą stały się programy angażowania pracowników, które kładą nacisk na współuczestnictwo. Niektórzy menedżerowie sprzeciwiają się niestety nadal dzieleniu się uprawnieniami decyzyjnymi, ale wywierane są na nich naciski, aby zrezygnowali ze swojego autokratycznego stylu podejmowania decyzji na rzecz bardziej wspierającego, partnerskiego. Decyzja o metodzie motywowania pracowników oraz zwiększenia wydajności pracy należy do kierownika firmy. Warto jednak pamiętać, że dzieląc się, fortuna ( w znaczeniu „los”) wynagrodzi nas podwójnie.


Autor: Kamilla Otta, redaktor PrzepisNaBiznes.pl
 

Zatrudnienie - artykuły


Wniosek urlopowy