Zaangaowanie pracownikw - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Zaangaowanie pracownikw
fot. Fotolia.com

PRZYKADY PROGRAMW ZMIERZAJCYCH DO INTENSYWNIEJSZEGO ANGAOWANIA SI PRACOWNIKW.

Angaowanie si pracownikw mona zdefiniowa w prosty sposb. Jest to proces uczestnictwa, ktry w peni wykorzystuje potencja pracownikw i jest zaprojektowany w taki sposb, aby zachca ich do coraz wikszej troski o powodzenie organizacji. U podoa tej definicji ley rozumowanie, e udzia pracownikw w decyzjach, ktrych skutki dotycz ich samych oraz zwikszenie ich samodzielnoci, a take zwikszenie kontroli nad swoim yciem zawodowym, doprowadzi rwnie do zwikszenia wydajnoci ich pracy, podwyszy stopie ich zaangaowania si w ycie firmy, sprawi e pracownicy bd bardziej zadowoleni z pracy – jednym sowem doprowadzi do zwikszenia motywacji pracownikw.

Przykadw programw zmierzajcych do mocniejszego angaowania si pracownikw jest wiele i na pewno kady przedsibiorca ju dawno obmyli swj plan – program, ale myl e warto przybliy podstawowe sposoby na zwikszenie motywacji i zastanowi si nad plusami i minusami kadej metody.

Wsplne podejmowanie decyzji jest cech charakterystyczn programw zarzdzania partycypacyjnego. Przeoeni, ktrzy wcielaj ten program w ycie w swoim przedsibiorstwie w znacznym stopniu dziel si z podwadnymi swoimi uprawnieniami do podejmowania decyzji. Czy propagowanie zarzdzania partycypacyjnego jest lekiem na nisk wydajno? Mona debatowa. Nie w kadej organizacji taki model sprawdzi si, poniewa aby byo skuteczne, musi znale si odpowiednio duo czasu na uczestniczenie pracownikw w podejmowaniu decyzji. Pracownicy musz posiada odpowiednie predyspozycje. Dla przykadu mona poda inteligencj, umiejtnoci komunikowania si, wspdziaania w grupie, wiedz techniczn etc. Przeprowadzono wiele bada nad zalenoci midzy partycypacj, a zwikszeniem efektywnoci, wydajnoci pracy. Wyniki nie s jednoznaczne cho wydawaoby si, e taki model jest idealnym rozwizaniem, bardzo etycznym, sprawiedliwym, partnerskim. Z wynikw wyranie wynika, e partycypacja ma bardzo mizerny wpyw na takie aspekty jak motywacja, wydajno, zadowolenie z pracy. Oczywicie nie oznacza to, e zarzdzanie partycypacyjne nie przyniesie w okrelonych okolicznociach korzyci. Wskazuje jednak na to, e wprowadzenie takiego modelu nie spowoduje nagego wzrostu zaangaowania si pracownikw.

Niemal we wszystkich krajach Europy Zachodniej istniej przepisy prawne, ktre zobowizuj firmy do stosowania przedstawicielstwa pracowniczego. Oznacza to nic innego, jak powierzenie prawa do podejmowania decyzji grupie przedstawicieli wybranej spord wszystkich pracownikw. Celem zastosowania takiego modelu jest zapewnienie zatrudnionym silniejszej, bardziej rwnorzdnej pozycji wobec kierownictwa. Form takiego przedstawicielstwa s rady pracownicze, ktre porednicz midzy pracownikami, a zarzdem. Przykadowo w Holandii, jeeli przedsibiorstwo holenderskie ma by przejte przez inn firm, musi si o tym poinformowa dostatecznie wczenie rad pracownicz przejmowanego przedsibiorstwa, a jeeli rada wyrazi sprzeciw, ma 30 dni na wniesienie do sdu pozwu o wstrzymanie transakcji.

W rzeczywistoci wpyw przedstawicielstwa pracowniczego na pracownikw jest znikomy. Wyniki bada mwi wyranie o zdominowaniu rad pracowniczych przez zarzdy firm. Wspuczestnictwo pracownikw w tej formie moe zwiksza motywacj i zadowolenie, ale niestety tylko zadowolenie osb penicych funkcj przedstawicieli. Nic nie wskazuje na to, by zadowolenie przekadao si na pracownikw, ktrych reprezentuj. Myl, e wprowadzenie przedstawicielstwa pracowniczego nie jest trafn decyzj jeeli zamierza si doprowadzi do zmiany postaw pracownikw lub zwikszy efektywno organizacji.

Akcjonariat pracowniczy jest systemem, w ktrym pracownicy jako cz wiadcze otrzymuj akcje firmy. W typowym systemie akcjonariatu pracowniczego tworzy si pracowniczy fundusz powierniczy akcji spki. Firma wnosi do niego albo akcje, albo pienidze, za ktre si je kupuje i przydziela pracownikom. Mimo, e pracownicy s wacicielami akcji swojej firmy, dopki w niej pracuj nie mog ich bezporednio wzi w posiadanie albo sprzeda. Badania, ktre zostay przeprowadzone nad akcjonariatem pracowniczym wykazay, e zwikszy on zadowolenie pracownikw. Ponadto czsto prowadzi on do wikszej wydajnoci.

Zarzdzanie partycypacyjne i przedstawicielstwo pracownicze znacznie wolniej zdobyway grunt w organizacji. Jednak dzi norm stay si programy angaowania pracownikw, ktre kad nacisk na wspuczestnictwo. Niektrzy menederowie sprzeciwiaj si niestety nadal dzieleniu si uprawnieniami decyzyjnymi, ale wywierane s na nich naciski, aby zrezygnowali ze swojego autokratycznego stylu podejmowania decyzji na rzecz bardziej wspierajcego, partnerskiego. Decyzja o metodzie motywowania pracownikw oraz zwikszenia wydajnoci pracy naley do kierownika firmy. Warto jednak pamita, e dzielc si, fortuna ( w znaczeniu „los”) wynagrodzi nas podwjnie.


Autor: Kamilla Otta, redaktor PrzepisNaBiznes.pl
 

Wniosek urlopowy