Choroba po rozwizaniu umowy o prac - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Czy po rozwizaniu umowy o prac za porozumieniem stron (ze skutkiem na 30.11) ZUS bdzie wypaca mi zasiek w przypadku choroby, jeeli zwolnienie lekarskie bdzie wystawione po 30.11 (np. 01.12) ? Jak dugo takie wiadczenie moe by wypacane (jeeli jest), jaka jest jego wysoko i jak dugo po ustaniu stosunku pracy w przypadku braku nawizania nowego mog takie wiadczenie uzyska?

Osoba, która bya objta ubezpieczeniem chorobowym moe otrzymywa zasiek chorobowy po ustaniu tytuu ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z treci art. 7 ustawy zasikowej tj. Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z pón. zm.). „Zasiek chorobowy przysuguje (…) osobie, która staa si niezdolna do pracy po ustaniu tytuu ubezpieczenia chorobowego, jeeli niezdolno do pracy trwaa bez przerwy 30 dni i powstaa: 1) nie póniej ni w cigu 14 dni od ustania tytuu ubezpieczenia chorobowego (…)”.
Przepis ten naley rozumie w ten sposób, e zasiek chorobowy po ustaniu zatrudnienia bdzie przysugiwa, wtedy, gdy niezdolno do pracy bdzie trwaa nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstanie w cigu 14 dni od rozwizania umowy o prac. W sytuacji podanej w pytaniu w przypadku zwolnienia lekarskiego po ustaniu zatrudnienia naley si zasiek chorobowy.
Zasiek ten wypacany bdzie przez ZUS, waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania. Naley wtedy dostarczy: zawiadczenie lekarskie ZUS ZLA, zawiadczenie patnika skadek ZUS Z-3 oraz owiadczenie ZUS Z-10. Druki : ZUS Z-3 oraz ZUS Z - 10 s dostpne w oddziale ZUS . Powysze wynika z treci zawartej w par. 1 i 3 Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie okrelenia dowodów stanowicych podstaw przyznania i wypaty zasików z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz. U. z 1999 r. nr 65, poz. 742 ze zm.).
Co wane, w okresie pobierania zasiku chorobowego z ZUS nie naley rejestrowa si w PUP, poniewa mona niniejszy zasiek nie bdzie przysugiwa.
W czasie korzystania z zasiku chorobowego naley pamita o tym, e ZUS moe skontrolowa prawidowo wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Nie wolno w tym czasie wykonywa adnej pracy zarobkowej, poniewa mona utraci prawo do niniejszego wiadczenia ( art. 17 ust. 1 ustawy zasikowej).
Miesiczny zasiek chorobowy wynosi 80 procent podstawy wymiaru, z tym, e za okres pobytu w szpitalu przysuguje on wysokoci 70 procent.
Wyczerpanie prawa do zasiku chorobowego nastpuje po zakoczeniu okresu zasikowego trwajcego 182 dni w przypadku choroby innej ni grulica (art. 8 ustawy zasikowej).

Co dalej

Jeeli po wyczerpaniu okresu zasikowego bdzie Pani/Pan nadal niezdolna /niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza bd rokowa odzyskanie zdolnoci do pracy, wtedy mona wystpi z wnioskiem do ZUS o przyznanie wiadczenia rehabilitacyjnego. W wietle art. 18 cytowanej ustawy wiadczenie rehabilitacyjne przysuguje przez okres niezbdny do przywrócenia zdolnoci do pracy, nie duej jednak ni przez 12 miesicy. O jego przyznaniu orzeka lekarz orzecznik Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.

Podstawa prawna:
- art. 7, - art. 8, - art.11 ust. 1a, - art. 17 ust. 1 - art. 18 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)
Stan prawny na 28 listopada 2008 r.
WK


Porad przygotowa Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Wniosek urlopowy