PrzepisNaBiznes.pl Porady prawne Choroba po rozwiązaniu umowy o pracę

Choroba po rozwiązaniu umowy o pracę

AddThis Social Bookmark Button
Czy po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron (ze skutkiem na 30.11) ZUS będzie wypłacał mi zasiłek w przypadku choroby, jeżeli zwolnienie lekarskie będzie wystawione po 30.11 (np. 01.12) ? Jak długo takie świadczenie może być wypłacane (jeżeli jest), jaka jest jego wysokość i jak długo po ustaniu stosunku pracy w przypadku braku nawiązania nowego mogę takie świadczenie uzyskać?


Osoba, która była objęta ubezpieczeniem chorobowym może otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z treścią art. 7 ustawy zasiłkowej tj. Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.). „Zasiłek chorobowy przysługuje (…) osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy 30 dni i powstała: 1) nie póżniej niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (…)”.
Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia będzie przysługiwał, wtedy, gdy niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstanie w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o pracę. W sytuacji podanej w pytaniu w przypadku zwolnienia lekarskiego po ustaniu zatrudnienia należy się zasiłek chorobowy.
Zasiłek ten wypłacany będzie przez ZUS, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Należy wtedy dostarczyć: zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 oraz oświadczenie ZUS Z-10. Druki : ZUS Z-3 oraz ZUS Z - 10 są dostępne w oddziale ZUS . Powyższe wynika z treści zawartej w par. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. nr 65, poz. 742 ze zm.).
Co ważne, w okresie pobierania zasiłku chorobowego z ZUS nie należy rejestrować się w PUP, ponieważ można niniejszy zasiłek nie będzie przysługiwał.
W czasie korzystania z zasiłku chorobowego należy pamiętać o tym, że ZUS może skontrolować prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Nie wolno w tym czasie wykonywać żadnej pracy zarobkowej, ponieważ można utracić prawo do niniejszego świadczenia ( art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej).
Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80 procent podstawy wymiaru, z tym, że za okres pobytu w szpitalu przysługuje on wysokości 70 procent.
Wyczerpanie prawa do zasiłku chorobowego następuje po zakończeniu okresu zasiłkowego trwającego 182 dni w przypadku choroby innej niż gruźlica (art. 8 ustawy zasiłkowej).

Co dalej

Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego będzie Pani/Pan nadal niezdolna /niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza będą rokować odzyskanie zdolności do pracy, wtedy można wystąpić z wnioskiem do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. W świetle art. 18 cytowanej ustawy świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O jego przyznaniu orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:
- art. 7, - art. 8, - art.11 ust. 1a, - art. 17 ust. 1 - art. 18 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)
Stan prawny na 28 listopada 2008 r.
WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Porady prawne


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy