W jaki sposb naley ustali dugo okresu wypowiedzenia umowy o prac na czas nieokrelony? - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Pracuj w firmie X od 01.01. 2002 r., przy czym do koca 30.06. 2006 r. umowa o prac bya kilkakrotnie przeduana na czas okrelony (12 miesicy). Od 01.07. 2006 r. wie mnie umowa na czas nieokrelony. Std pytanie: Jaki na obecn chwil obowizuje mnie czas wypowiedzenia umowy o prac. Czy okres wypowiedzenia jest zaleny od czasu trwania biecej umowy, czy moe od cakowitego czasu pracy u danego pracodawcy?

 

Okres wypowiedzenia umowy o prac na czas nieokrelony zaley od stau pracy u danego pracodawcy. Wynosi on:
1) 2 tygodnie , jeeli pracownik by zatrudniony krócej niz 6 miesicy;
2) 1 miesic, jeeli pracownik by zatrudniony co najmniej 6 miesicy;
3) 3 miesice, jeeli pracownik by zatrudniony co najmniej 3 lata.
Powysze wynika z art. 36 par. 1 K.p. Ustawodawca wskazuje tutaj, e okresy zatrudnienia u danego traktujemy jako jeden cig . W celu ustalenia dugoci wypowiedzenia naley zatem zsumowa wszystkie posiadane umowy o prac u danego pracodawcy ( ich rodzaj nie ma w tym przypadku znaczenia), a nie tylko sugerowa si ostatnim zatrudnieniem. Przerwy w zatrudnieniu (o ile miay miejsce) s tutaj bez znaczenia i nie powoduj ponownego liczenia jego okresów.
W omawianej kwestii istotna jest linia orzecznicza Sdu Najwyszego wyraona w Uchwale 7 Sdziów SN z dnia 15 stycznia 2003 r. , III PZP 20/02 (OSNAPiUS 2004, nr 1, poz. 4 ) : " Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas nieokrelony (art. 36 par. 1 k.p.) uwzgldnia si wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy".
We wczeniejszym wyroku z dnia 11 maja 1999 r. , I PKN 34/99 Sd Najwyszy uzna, e o dugoci okresów wypowiedzenia
decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy, liczony od dnia zawarcia umowy o prac do daty jej rozwizania z upywem okresu wypowiedzenia.
Niniejsz sentencj wyroku naley rozumie w ten sposób, e do okresu zatrudnienia, od którego uzaleniona jest dugo okresu wypowiedzenia wlicza si równie okres samego wypowiedzenia. I wtedy mamy ju wymagany prawem sta potrzebny do ustalenia dugoci okresu wypowiedzenia.
Odnoszc podane tu informacje do sytuacji opisanej w pytaniu naley stwierdzi, e obowizuje Pani/Pana 3 miesiczny okres wypowiedzenia bezterminowej umowy o prac. Jeeli za chodzi o termin wypowiedzenia niniejszej umowy , to w wietle art. 30 par. 2[1] K.p. okres wypowiedzenia liczony w miesicach musi obj 3 pene miesice. Zakoczy si on w ostatnim dniu danego miesica.

Podstawa prawna:
- art. 30 par. 2[1] K.p.;
- art. 36 par. 1 K.p.

Stan prawny na 14 maja 2008 r.
WK


Porad przygotowa Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Wniosek urlopowy