PrzepisNaBiznes.pl Porady prawne Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

AddThis Social Bookmark Button
Mam pytanie czy oprócz odprawy należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Podpisałam przedstawione przez pracodawcę rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, w której jest zapis: "Pracodawca wypłaci pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę kwotę w wysokości 8000 zł brutto (równoważnik 3 miesięcznej pensji). Pracownik oświadcza, że uzgodniona kwota została przez niego zaakceptowana i nie zgłasza obecnie ani nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń ze stosunku pracy ani dotyczących rozwiązania umowy."


Odprawa pieniężna wypłacana jest w przypadku rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych tj. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.). Przy obliczaniu odprawy nie uwzględnia się ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jest to świadczenie wypłacane oddzielnie a nie łączone z innym.

W omawianym przypadku zapis na wypowiedzeniu o treści: "Pracodawca wypłaci pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę kwotę w wysokości 8000 zł brutto (równoważnik 3 miesięcznej pensji). Pracownik oświadcza, że uzgodniona kwota została przez niego zaakceptowana i nie zgłasza obecnie ani nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń ze stosunku pracy ani dotyczących rozwiązania umowy” jest nieważny w rozumieniu art. 18 par. 1 K.p. Jest on mniej korzystny dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Z art. 152 par. 2 K.p. wynika bowiem, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. Taki zapis nie ma umocowania prawnego. Odprawa z tytułu zwolnień grupowych a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy to dwa różne świadczenia ze stosunku pracy. Odprawę wypłaca się osobno ( art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych). Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy również wypłacany jest oddzielnie.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada

Urlop wypoczynkowy ze względu na jego cel powinien być wykorzystany przez pracownika w naturze. W przypadku, gdy pracownik nie może wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego ‘’(…) w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (…)”, wtedy pracodawca ma obowiązek wypłacenia mu należnego ekwiwalentu za urlop (art. 171 par. 1 K.p.) .
Należy pamiętać, że ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada. Treść omawianego przepisu zawartego w art. 171 par. 1 K.p. oddaje stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14)): „Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg okres przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, o nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe”. Pracownik ma prawo upomnieć się pracodawcy o wypłacenie mu należnego ekwiwalentu. Co ważne, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 par. 1 K.p.).
Co ważne w treści świadectwa pracy zamieszcza się informacje dotyczącą urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. W przypadku wypłacenia mu ekwiwalentu należy również zamieścić taką informację ( par. 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282).

Podstawa prawna:
- art. 18 par. 1 i 2 K.p.;
- art. 152 par. 2 K.p.;
- art. 171 par. 1 K.p.;
- art. 291 par. 1 K.p.;
- art. 1 ust. 1 - art. 8 ust. 1 , - art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.);
- par. 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282)

Stan prawny na 30 listopada 2008 r.
WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Porady prawne


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy