Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Mam pytanie czy oprócz odprawy naley mi si ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Podpisaam przedstawione przez pracodawc rozwizanie umowy za porozumieniem stron, w której jest zapis: "Pracodawca wypaci pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia za prac kwot w wysokoci 8000 z brutto (równowanik 3 miesicznej pensji). Pracownik owiadcza, e uzgodniona kwota zostaa przez niego zaakceptowana i nie zgasza obecnie ani nie bdzie zgasza w przyszoci jakichkolwiek roszcze ze stosunku pracy ani dotyczcych rozwizania umowy."

Odprawa pienina wypacana jest w przypadku rozwizywania z pracownikami stosunków pracy na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych tj. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.). Przy obliczaniu odprawy nie uwzgldnia si ekwiwalentu pieninego za urlop wypoczynkowy. Jest to wiadczenie wypacane oddzielnie a nie czone z innym.

W omawianym przypadku zapis na wypowiedzeniu o treci: "Pracodawca wypaci pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia za prac kwot w wysokoci 8000 z brutto (równowanik 3 miesicznej pensji). Pracownik owiadcza, e uzgodniona kwota zostaa przez niego zaakceptowana i nie zgasza obecnie ani nie bdzie zgasza w przyszoci jakichkolwiek roszcze ze stosunku pracy ani dotyczcych rozwizania umowy” jest niewany w rozumieniu art. 18 par. 1 K.p. Jest on mniej korzystny dla pracownika ni przepisy prawa pracy. Z art. 152 par. 2 K.p. wynika bowiem, e pracownik nie moe zrzec si prawa do urlopu wypoczynkowego. Taki zapis nie ma umocowania prawnego. Odprawa z tytuu zwolnie grupowych a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy to dwa róne wiadczenia ze stosunku pracy. Odpraw wypaca si osobno ( art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych). Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy równie wypacany jest oddzielnie.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada

Urlop wypoczynkowy ze wzgldu na jego cel powinien by wykorzystany przez pracownika w naturze. W przypadku, gdy pracownik nie moe wykorzysta swojego urlopu wypoczynkowego ‘’(…) w caoci lub w czci z powodu rozwizania lub wyganicia stosunku pracy (…)”, wtedy pracodawca ma obowizek wypacenia mu nalenego ekwiwalentu za urlop (art. 171 par. 1 K.p.) .
Naley pamita, e ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada. Tre omawianego przepisu zawartego w art. 171 par. 1 K.p. oddaje stanowisko Sdu Najwyszego wyraone w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14)): „Z dniem rozwizania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przeksztaca si w prawo do ekwiwalentu pieninego za niewykorzystany urlop. W tym te dniu rozpoczyna bieg okres przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniny za niewykorzystane w naturze, o nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe”. Pracownik ma prawo upomnie si pracodawcy o wypacenie mu nalenego ekwiwalentu. Co wane, roszczenia ze stosunku pracy ulegaj przedawnieniu z upywem 3 lat od dnia w którym roszczenie stao si wymagalne (art. 291 par. 1 K.p.).
Co wane w treci wiadectwa pracy zamieszcza si informacje dotyczc urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym usta stosunek pracy. W przypadku wypacenia mu ekwiwalentu naley równie zamieci tak informacj ( par. 1 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegóowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282).

Podstawa prawna:
- art. 18 par. 1 i 2 K.p.;
- art. 152 par. 2 K.p.;
- art. 171 par. 1 K.p.;
- art. 291 par. 1 K.p.;
- art. 1 ust. 1 - art. 8 ust. 1 , - art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.);
- par. 1 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegóowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282)

Stan prawny na 30 listopada 2008 r.
WK


Porad przygotowa Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Wniosek urlopowy