Kiedy pracownik powinien otrzyma wiadectwo pracy? - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Mam zamiar wypowiedzie prac w trybie art. 55par.1[1] KP. Powodem jest powtarzalne i nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Czy otrzymam wiadectwo pracy, a waciwie: kiedy otrzymam wiadectwo pracy?

Kady pracownik odchodzcy z danego zakadu pracy musi otrzyma wiadectwo pracy. Stanowi ono dokument potwierdzajcy zatrudnienie danego pracownika. Nie jest tutaj istotny sposb w jaki dana umowa o prac zostaa rozwizana.
Obowizek wydania wiadectwa pracy istnieje z mocy prawa. Wskazuje to ustawodawca w art. 97 par. 1 K.p.: „W zwizku z rozwizaniem lub wyganiciem stosunku pracy pracodawca jest obowizany niezwocznie wyda pracownikowi wiadectwo pracy.(…)”. Niniejszy fakt potwierdza rwnie Uchwaa Sdu Najwyszego z dnia 28 wrzenia 1976 r. , I PZP 41/76 (OSPiKA 1977, nr 2, poz. 21). W uchwale tej Sd Najwyszy wyrazi nastpujcy pogld: „Pracodawca czyni zado wynikajcemu z przepisu art. 97 par. 1 k.p. obowizkowi niezwocznego wydania pracownikowi wiadectwa pracy, gdy wrcza je pracownikowi w miejscu jego dotychczasowego zatrudnienia, a gdy jest to niemoliwe lub utrudnione, wiadectwo pracy przesya do znanego mu miejsca pobytu pracownika najwczeniej - jak tylko to moe w konkretnej sytuacji nastpi”.
wiadectwo pracy powinno by wydane bezporednio w dacie zakoczenia stosunku pracy. Odnoszc t informacje do sytuacji podanej w pytaniu naley stwierdzi, e wystpuje tutaj sytuacja wyjtkowa (rozwizanie umowy o prac bez zachowania okresu wypowiedzenia) i wydanie wiadectwa w ostatnim dniu pracy pracownika bdzie niemoliwe. W zwizku z powyszym pracodawca ma czas 7 dni od zakoczenia stosunku pracy na przesanie pracownikowi na podany przez niego adres tego dokumentu ( par. 2 ust. 2 Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.).

Liczenie terminw okrelonych w dniach

W wietle art. 111 par. 1 K.c. termin oznaczony w dniach koczy si z upywem ostatniego dnia. Co wane, jeeli pocztkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie wtedy nie uwzgldnia si dnia, w ktrym to zdarzenie miao miejsce ( art. 111 par. 2 K.c.). Jeeli zatem ostatni czyli sidmy dzie wypadnie w sobot, to jest on a ostatnim dniem w ktrym pracodawca moe wysa pracownikowi wiadectwo pracy.

Podstawa prawna:
- art. 97 par. 1 K.p.;
- art. 300 K.p.;
- art. 111 k.c.;
- par. 2 ust. 2 Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.).

Stan prawny na 22 listopada 2007 r.
WK


Porad przygotowa Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Wniosek urlopowy