PrzepisNaBiznes.pl Porady prawne Kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy?

Kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy?

AddThis Social Bookmark Button

Mam zamiar wypowiedzieć pracę w trybie art. 55par.1[1] KP. Powodem jest powtarzalne i nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Czy otrzymam świadectwo pracy, a właściwie: kiedy otrzymam świadectwo pracy?Każdy pracownik odchodzący z danego zakładu pracy musi otrzymać świadectwo pracy. Stanowi ono dokument potwierdzający zatrudnienie danego pracownika. Nie jest tutaj istotny sposób w jaki dana umowa o pracę została rozwiązana.
Obowiązek wydania świadectwa pracy istnieje z mocy prawa. Wskazuje to ustawodawca w art. 97 par. 1 K.p.: „W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.(…)”. Niniejszy fakt potwierdza również Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1976 r. , I PZP 41/76 (OSPiKA 1977, nr 2, poz. 21). W uchwale tej Sąd Najwyższy wyraził następujący pogląd: „Pracodawca czyni zadość wynikającemu z przepisu art. 97 par. 1 k.p. obowiązkowi niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy, gdy wręcza je pracownikowi w miejscu jego dotychczasowego zatrudnienia, a gdy jest to niemożliwe lub utrudnione, świadectwo pracy przesyła do znanego mu miejsca pobytu pracownika najwcześniej - jak tylko to może w konkretnej sytuacji nastąpić”.
Świadectwo pracy powinno być wydane bezpośrednio w dacie zakończenia stosunku pracy. Odnosząc tę informacje do sytuacji podanej w pytaniu należy stwierdzić, że występuje tutaj sytuacja wyjątkowa (rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia) i wydanie świadectwa w ostatnim dniu pracy pracownika będzie niemożliwe. W związku z powyższym pracodawca ma czas 7 dni od zakończenia stosunku pracy na przesłanie pracownikowi na podany przez niego adres tego dokumentu ( par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.).

Liczenie terminów określonych w dniach

W świetle art. 111 par. 1 K.c. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Co ważne, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie wtedy nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie miało miejsce ( art. 111 par. 2 K.c.). Jeżeli zatem ostatni czyli siódmy dzień wypadnie w sobotę, to jest on a ostatnim dniem w którym pracodawca może wysłać pracownikowi świadectwo pracy.

Podstawa prawna:
- art. 97 par. 1 K.p.;
- art. 300 K.p.;
- art. 111 k.c.;
- par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.).

Stan prawny na 22 listopada 2007 r.
WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Porady prawne


Wniosek urlopowy