PrzepisNaBiznes.pl Porady prawne W jaki sposób można rozwiązać umowę zawartą na 3 - miesięczny okres próbny?

W jaki sposób można rozwiązać umowę zawartą na 3 - miesięczny okres próbny?

AddThis Social Bookmark Button

Od 1.10 mam umowę na okres próbny na 3 miesiące. Ale chcę ją rozwiązać. Przeszukując forum znalazłam informację że umowę na czas określony na 3 miesiące można rozwiązać jedynie za porozumieniem stron. A w kodeksie pracy znalazłam artykuł (34) że umowę na okres próbny na 3 miesiące można rozwiązać za wypowiedzeniem 2 tygodniowym. Domyślam się że umowa na czas określony na 3 miesiące i na okres próbny 3 miesięczny to nie to samo. I teraz mam pytanie, jeśli pracodawca nie zgodzi się na porozumienie stron w moim przypadku, od kiedy liczyć to wypowiedzenie. Jeśli złożę je wypowiedzenie w najbliższy poniedziałek (5.11) to wypowiedzenie zaczyna biec od poniedziałku czy dopiero od soboty (wtedy muszę pracować w sumie prawie 3 tygodnie jeszcze) ?W świetle art. 25 par. 2 K.p. umowa na okres próbny może poprzedzać właściwą już umowę o pracę, czyli umowę zawartą na czas nieokreślony , na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Umowa zawarta „na próbę” na 3 miesiące i umowa zawarta na czas określony też na okres 3 miesięcy z prawnego punktu widzenia są dwiema odrębnymi rodzajami umów o pracę.
W świetle art. 30 par. 1 pkt 1-3 K.p. umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron lub na podstawie oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika.
Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron może nastąpić w dowolnym terminie oraz bez żadnych ograniczeń (w czasie przebywania pracownika na urlopie lub zwolnieniu lekarskim).
Potwierdza to linia orzecznicza Sądu Najwyższego wyrażona w wyroku z dnia 27 listopada 2003 r., I PK 593/02 (Monitor Prawa Pracy – wkł. 2004/6/1): „Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika” .
Propozycja rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron jest ofertą w rozumieniu art. 66 par. 1 K.c.: „ Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę , jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy”.
Przepis ten należy interpretować w ten sposób, że pracodawca może ale nie musi przyjąć oferty pracownika chcącego rozwiązać umowę o pracę w określonym terminie. Do zawarcia porozumienia stron dojdzie wówczas, gdy obie strony stosunku pracy wyrażą na to zgodę.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 7 października 2004 r. stwierdził, że pracodawca nie ma obowiązku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę za porozumieniem stron niezwłocznie, np. w dniu następnym po złożeniu takiego wniosku, a odmowa rozwiązania umowy o pracę w terminie wskazanym przez pracownika nie stanowi czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 415 k.c. (III APa 67/04, Apel. - W-wa 2005/3/13).
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie dojdzie do skutku, gdy pracodawca nie przyjmie oferty pracownika, czyli nie wyrazi zgody na rozstanie się z nim w ten właśnie sposób. W takim przypadku pracownikowi pozostaje złożenie wypowiedzenia swojej umowy o pracę z zachowaniem ustawowego jej okresu wypowiedzenia.

Terminy wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę w świetle art. 30 par. 2[1] K.p. obejmuje tydzień, miesiąc lub ich wielokrotność. W rozumieniu art. 34 pkt 3 K.p. do umowy o pracę zawartej na okres próbny wynoszący 3 miesiące ma zastosowanie 2 tygodniowy termin jej wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia jest to dzień, w którym dane wypowiedzenie się kończy.
W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące zostanie złożone w dniu 5 listopada 2007 r. wtedy dwutygodniowy okres wypowiedzenia zakończy się 24 listopada br.

Kiedy zaczyna się okres wypowiedzenia ?

Zgodnie z art. 61 K.c. w powiązaniu z art. 300 K.p. - oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę wywiera skutek prawny w chwili, gdy doszło do drugiej osoby w taki sposób, by mogła się ona zapoznać z jego treścią.
W podanym tu przypadku nastąpi „wydłużenie” rozwiązania umowy o pracę od chwili doręczenia oświadczenia woli pracownika do momentu upływu okresu wypowiedzenia, czyli do 24. listopada.
Co ważne, upływ okresu wypowiedzenia w wolną sobotę , powoduje rozwiązanie z tym dniem umowy o pracę. Nie ma tutaj zastosowania art. 115 K.c. dotyczący terminu dokonania czynności prawnej, ponieważ rozwiązanie umowy o pracę nie stanowi czynności prawnej, lecz stanowi jej skutek.

Podstawa prawna:
- art. 25 par. 2 K.p.;
- art. 30 par. 1 pkt 1 – 3 K.p.;
- art. 30 par. 2[1] K.p.;
- art. 34 K.p.;
- art. 300 K.p.;
- art. 61 K.c. [Chwila złożenia oświadczenia]
- art. 66 K.c.[Oferta];
- art. 115 K.c.[Dni wolne od pracy]

Stan prawny na 4 listopada 2007 r.
WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Porady prawne


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy