W jaki sposb mona rozwiza umow zawart na 3 - miesiczny okres prbny? - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Od 1.10 mam umow na okres prbny na 3 miesice. Ale chc j rozwiza. Przeszukujc forum znalazam informacj e umow na czas okrelony na 3 miesice mona rozwiza jedynie za porozumieniem stron. A w kodeksie pracy znalazam artyku (34) e umow na okres prbny na 3 miesice mona rozwiza za wypowiedzeniem 2 tygodniowym. Domylam si e umowa na czas okrelony na 3 miesice i na okres prbny 3 miesiczny to nie to samo. I teraz mam pytanie, jeli pracodawca nie zgodzi si na porozumienie stron w moim przypadku, od kiedy liczy to wypowiedzenie. Jeli zo je wypowiedzenie w najbliszy poniedziaek (5.11) to wypowiedzenie zaczyna biec od poniedziaku czy dopiero od soboty (wtedy musz pracowa w sumie prawie 3 tygodnie jeszcze) ?

W wietle art. 25 par. 2 K.p. umowa na okres prbny moe poprzedza waciw ju umow o prac, czyli umow zawart na czas nieokrelony , na czas okrelony lub na czas wykonania okrelonej pracy. Umowa zawarta „na prb” na 3 miesice i umowa zawarta na czas okrelony te na okres 3 miesicy z prawnego punktu widzenia s dwiema odrbnymi rodzajami umw o prac.
W wietle art. 30 par. 1 pkt 1-3 K.p. umowa o prac rozwizuje si na mocy porozumienia stron lub na podstawie owiadczenia woli pracodawcy lub pracownika.
Rozwizanie umowy o prac w drodze porozumienia stron moe nastpi w dowolnym terminie oraz bez adnych ogranicze (w czasie przebywania pracownika na urlopie lub zwolnieniu lekarskim).
Potwierdza to linia orzecznicza Sdu Najwyszego wyraona w wyroku z dnia 27 listopada 2003 r., I PK 593/02 (Monitor Prawa Pracy – wk. 2004/6/1): „Pracownik i pracodawca mog rozwiza stosunek pracy na mocy porozumienia stron w kadym uzgodnionym przez siebie terminie, take w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika” .
Propozycja rozwizania stosunku pracy w drodze porozumienia stron jest ofert w rozumieniu art. 66 par. 1 K.c.: „ Owiadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofert , jeeli okrela istotne postanowienia tej umowy”.
Przepis ten naley interpretowa w ten sposb, e pracodawca moe ale nie musi przyj oferty pracownika chccego rozwiza umow o prac w okrelonym terminie. Do zawarcia porozumienia stron dojdzie wwczas, gdy obie strony stosunku pracy wyra na to zgod.
Sd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 7 padziernika 2004 r. stwierdzi, e pracodawca nie ma obowizku rozwizania z pracownikiem umowy o prac za porozumieniem stron niezwocznie, np. w dniu nastpnym po zoeniu takiego wniosku, a odmowa rozwizania umowy o prac w terminie wskazanym przez pracownika nie stanowi czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 415 k.c. (III APa 67/04, Apel. - W-wa 2005/3/13).
Rozwizanie umowy o prac na mocy porozumienia stron nie dojdzie do skutku, gdy pracodawca nie przyjmie oferty pracownika, czyli nie wyrazi zgody na rozstanie si z nim w ten wanie sposb. W takim przypadku pracownikowi pozostaje zoenie wypowiedzenia swojej umowy o prac z zachowaniem ustawowego jej okresu wypowiedzenia.

Terminy wypowiedzenia umowy o prac

Okres wypowiedzenia umowy o prac w wietle art. 30 par. 2[1] K.p. obejmuje tydzie, miesic lub ich wielokrotno. W rozumieniu art. 34 pkt 3 K.p. do umowy o prac zawartej na okres prbny wynoszcy 3 miesice ma zastosowanie 2 tygodniowy termin jej wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia jest to dzie, w ktrym dane wypowiedzenie si koczy.
W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o prac na okres prbny wynoszcy 3 miesice zostanie zoone w dniu 5 listopada 2007 r. wtedy dwutygodniowy okres wypowiedzenia zakoczy si 24 listopada br.

Kiedy zaczyna si okres wypowiedzenia ?

Zgodnie z art. 61 K.c. w powizaniu z art. 300 K.p. - owiadczenie o wypowiedzeniu umowy o prac wywiera skutek prawny w chwili, gdy doszo do drugiej osoby w taki sposb, by moga si ona zapozna z jego treci.
W podanym tu przypadku nastpi „wyduenie” rozwizania umowy o prac od chwili dorczenia owiadczenia woli pracownika do momentu upywu okresu wypowiedzenia, czyli do 24. listopada.
Co wane, upyw okresu wypowiedzenia w woln sobot , powoduje rozwizanie z tym dniem umowy o prac. Nie ma tutaj zastosowania art. 115 K.c. dotyczcy terminu dokonania czynnoci prawnej, poniewa rozwizanie umowy o prac nie stanowi czynnoci prawnej, lecz stanowi jej skutek.

Podstawa prawna:
- art. 25 par. 2 K.p.;
- art. 30 par. 1 pkt 1 – 3 K.p.;
- art. 30 par. 2[1] K.p.;
- art. 34 K.p.;
- art. 300 K.p.;
- art. 61 K.c. [Chwila zoenia owiadczenia]
- art. 66 K.c.[Oferta];
- art. 115 K.c.[Dni wolne od pracy]

Stan prawny na 4 listopada 2007 r.
WK


Porad przygotowa Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Wniosek urlopowy