PrzepisNaBiznes.pl Porady prawne Umowa zlecenia, a składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Umowa zlecenia, a składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

AddThis Social Bookmark Button

Zamierzam zmienić rodzaj umowy - na zasadach, której współpracuję z bieżącym pracodawcą jako kierownik projektów - z umowy o pracę na umowę zlecenia zarządzania projektami. Jakie składki i kto powinien odprowadzać w przypadku współpracy między zleceniodawcą a zleceniobiorcą na zasadzie umowy zlecenia zarządzania projektami?Odpowiedź na Pańskie pytanie dają przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74; dalej jako - usus.).

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zgodnie z artykuł 6 ust. 1 pkt. 4 usus, wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi obowiązkowy tytuł ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Dotzcyz to jednak tylko sytuacji, gdy wykonywanie umowy zlecenia jest jedynym tytułem do objęcia ww. ubezpieczeniami, tzn. gdy zleceniobiorca nie ma innego źródła przychodu.
W sytuacji gdy umowa zlecenia jest jedynym tytułem ubezpieczenia, wówczas obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego powstaje z mocy prawa, od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i trwa do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Ubezpieczenie chorobowe

Zleceniobiorca, inaczej niż pracownik, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Zgodnie z 11 ust. 2 usus., w takim przypadku ubezpieczenie chorobowe ma zawsze charakter dobrowolny. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje jedynie na wniosek zleceniobiorcy.

Ubezpieczenie wypadkowe

Jeszcze inaczej kształtuje się podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu. Decydują o tym dwie kwestie. Mianowicie:
- czy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym - obowiązkowo (gdy np. zlecenie jest jedynym tytułem do objęcia ubezpieczeniem) lub dobrowolnie (gdy np. ubezpieczenie obowiązkowe wynika z umowy o pracę z pracodawcą nie będącym zleceniodawcą), oraz
- gdzie wykonuje pracę.
W świetle art. 12 ust. 1 i ust. 3 usus, obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają
jedynie zleceniobiorcy objęci - obowiązkowo lub dobrowolnie - ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, którzy wykonują pracę w siedzibie lub miejscu działalności zleceniodawcy.
Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu zleceniobiorcy, którzy:
- wykonują pracę w siedzibie zleceniodawcy, ale nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i nie zgłosili się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
- są objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym, ale pracę wykonują w innym miejscu niż siedziba lub miejsce działalności zleceniodawcy.

Ubezpieczenie zdrowotne

Zleceniobiorca w tym samym okresie, w którym podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wynika to z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit e i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135).

Podsumowując, jeżeli umowa zlecenia będzie dla Pana jedynym źródłem przychodu, wówczas będzie Pan podlegał obowiązkowo: ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu, dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, a ubezpieczeniu wypadkowemu będzie Pan podlegał, jeżeli praca będzie świadczona w siedzibie zleceniodawcy.

Płatnik składek:

Zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 2 lit. a usus zleceniodawca (czyli podmiot Pana zatrudniający) jest w stosunku do zleceniobiorcy płatnikiem składek i to na nim ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna:

Art. 4 pkt. 2 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt. 4, art 11 ust. 2, art 12 ust 1 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
art. 66 ust. 1 pkt 1 lit e i art. 69 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Treść przepisów powoływanych w odpowiedzi na pytanie:

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych:

Art. 4.pkt. 2) płatnik składek:
a) pracodawca - w stosunku do pracowników i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład,

Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;
2) osobami wykonującymi pracę nakładczą;
3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi dalej „członkami spółdzielni”;
4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

Art. 11. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 12.
2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10.

Art. 12. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
2. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych oraz osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 11, 19 i 20 oraz art. 7 i 10.
2a. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21.
3. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, jeżeli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 66. 1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:
a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi,
d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,
e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi,
f) osobami duchownymi,
g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin,
h) osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia

Art. 69. 1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych.
2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu.
3. Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w art. 67 ust. 4.
4. Po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego każda osoba może ubezpieczyć się na zasadach określonych w art. 68.
PR


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Porady prawne


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy