Umowa zlecenia, a skadki na ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Zamierzam zmieni rodzaj umowy - na zasadach, której wspópracuj z biecym pracodawc jako kierownik projektów - z umowy o prac na umow zlecenia zarzdzania projektami. Jakie skadki i kto powinien odprowadza w przypadku wspópracy midzy zleceniodawc a zleceniobiorc na zasadzie umowy zlecenia zarzdzania projektami?

Odpowied na Paskie pytanie daj przepisy ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych (ustawa z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74; dalej jako - usus.).

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zgodnie z artyku 6 ust. 1 pkt. 4 usus, wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi obowizkowy tytu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Dotzcyz to jednak tylko sytuacji, gdy wykonywanie umowy zlecenia jest jedynym tytuem do objcia ww. ubezpieczeniami, tzn. gdy zleceniobiorca nie ma innego róda przychodu.
W sytuacji gdy umowa zlecenia jest jedynym tytuem ubezpieczenia, wówczas obowizek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego powstaje z mocy prawa, od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia wykonywania pracy i trwa do rozwizania lub wyganicia umowy.

Ubezpieczenie chorobowe

Zleceniobiorca, inaczej ni pracownik, nie podlega obowizkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Zgodnie z 11 ust. 2 usus., w takim przypadku ubezpieczenie chorobowe ma zawsze charakter dobrowolny. Objcie tym ubezpieczeniem nastpuje jedynie na wniosek zleceniobiorcy.

Ubezpieczenie wypadkowe

Jeszcze inaczej ksztatuje si podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu. Decyduj o tym dwie kwestie. Mianowicie:
- czy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym - obowizkowo (gdy np. zlecenie jest jedynym tytuem do objcia ubezpieczeniem) lub dobrowolnie (gdy np. ubezpieczenie obowizkowe wynika z umowy o prac z pracodawc nie bdcym zleceniodawc), oraz
- gdzie wykonuje prac.
W wietle art. 12 ust. 1 i ust. 3 usus, obowizkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegaj
jedynie zleceniobiorcy objci - obowizkowo lub dobrowolnie - ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, którzy wykonuj prac w siedzibie lub miejscu dziaalnoci zleceniodawcy.
Nie podlegaj ubezpieczeniu wypadkowemu zleceniobiorcy, którzy:
- wykonuj prac w siedzibie zleceniodawcy, ale nie podlegaj obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i nie zgosili si do dobrowolnych ubezpiecze emerytalnego i rentowych,
- s objci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym, ale prac wykonuj w innym miejscu ni siedziba lub miejsce dziaalnoci zleceniodawcy.

Ubezpieczenie zdrowotne

Zleceniobiorca w tym samym okresie, w którym podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, podlega obowizkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wynika to z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit e i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135).

Podsumowujc, jeeli umowa zlecenia bdzie dla Pana jedynym ródem przychodu, wówczas bdzie Pan podlega obowizkowo: ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu, dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, a ubezpieczeniu wypadkowemu bdzie Pan podlega, jeeli praca bdzie wiadczona w siedzibie zleceniodawcy.

Patnik skadek:

Zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 2 lit. a usus zleceniodawca (czyli podmiot Pana zatrudniajcy) jest w stosunku do zleceniobiorcy patnikiem skadek i to na nim ciy obowizek pobrania i odprowadzenia skadek na ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna:

Art. 4 pkt. 2 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt. 4, art 11 ust. 2, art 12 ust 1 i 3 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych;
art. 66 ust. 1 pkt 1 lit e i art. 69 ust. 1 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych.

Tre przepisów powoywanych w odpowiedzi na pytanie:

Ustawa o systemie ubezpiecze spoecznych:

Art. 4.pkt. 2) patnik skadek:
a) pracodawca - w stosunku do pracowników i poborowych odbywajcych sub zastpcz oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostajca z inn osob fizyczn w stosunku prawnym uzasadniajcym objcie tej osoby ubezpieczeniami spoecznymi, w tym z tytuu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiku macierzyskiego, z wyczeniem osób, którym zasiek macierzyski wypaca Zakad,

Art. 6. 1. Obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegaj, z zastrzeeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej s:
1) pracownikami, z wyczeniem prokuratorów;
2) osobami wykonujcymi prac nakadcz;
3) czonkami rolniczych spódzielni produkcyjnych i spódzielni kóek rolniczych, zwanymi dalej „czonkami spódzielni”;
4) osobami wykonujcymi prac na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi wspópracujcymi, z zastrzeeniem ust. 4;

Art. 11. 1. Obowizkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegaj osoby wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 12.
2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegaj na swój wniosek osoby objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10.

Art. 12. 1. Obowizkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegaj, z zastrzeeniem ust. 2 i 3, osoby podlegajce ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
2. Nie podlegaj ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierajcy zasiek dla bezrobotnych oraz osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 11, 19 i 20 oraz art. 7 i 10.
2a. Nie podlegaj ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21.
3. Nie podlegaj ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, jeeli wykonuj prac poza siedzib lub miejscem prowadzenia dziaalnoci zleceniodawcy.

Ustawa o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych.

Art. 66. 1. Obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegaj:
1) osoby speniajce warunki do objcia ubezpieczeniami spoecznymi lub ubezpieczeniem spoecznym rolników, które s:
a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych,
b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spoecznym rolników,
c) osobami prowadzcymi dziaalno pozarolnicz lub osobami z nimi wspópracujcymi,
d) osobami wykonujcymi prac nakadcz,
e) osobami wykonujcymi prac na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, lub osobami z nimi wspópracujcymi,
f) osobami duchownymi,
g) czonkami rolniczych spódzielni produkcyjnych, spódzielni kóek rolniczych lub czonkami ich rodzin,
h) osobami pobierajcymi wiadczenie socjalne wypacane w okresie urlopu oraz osobami pobierajcymi zasiek socjalny wypacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a take osobami pobierajcymi wynagrodzenie przysugujce w okresie korzystania ze wiadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikajce z odrbnych przepisów lub ukadów zbiorowych pracy,
i) osobami pobierajcymi wiadczenie szkoleniowe wypacane po ustaniu zatrudnienia

Art. 69. 1. Obowizek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, powstaje i wygasa w terminach okrelonych w przepisach o ubezpieczeniach spoecznych.
2. Obowizek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, powstaje od dnia zgoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu spoecznym rolników, a ustaje z ostatnim dniem miesica, w którym ustay okolicznoci uzasadniajce podleganie ubezpieczeniu.
3. Pracownik korzystajcy z urlopu bezpatnego ma prawo do wiadcze z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okrelonych w art. 67 ust. 4.
4. Po wyganiciu obowizku ubezpieczenia zdrowotnego kada osoba moe ubezpieczy si na zasadach okrelonych w art. 68.
PR


Porad przygotowa Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Wniosek urlopowy