W jaki sposb zoy wypowiedzenie umowy o prac? - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o prac. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim od grudnia 2007 r.
Poniewa, wiem e do pracy nie wróc, chciaabym rozwiza z firm umow (obowizuje mnie 1 miesiczny okres wypowiedzenia).
- czy mog zoy wypowiedzenie bdc na zwolnieniu L4 ?
- czy mog wysa taki dokument listem poleconym, czy musz stawi si z nim osobicie? Jeli mog poleconym to czy jako data zoenia wypowiedzenia bdzie liczya si informacja na stemplu pocztowym, czy data dorczenia do pracodawcy ?
- w jaki sposób rozwiza spraw nalenego mi urlopu ?

Zgodnie z art. 30 par. 1 pkt 1 i 2 K.p., umowa o prac moe zosta rozwizana w drodze porozumienia stron lub za wypowiedzeniem ustawowym.
Pracownik w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim moe rozwiza istniejcy stosunek pracy. Taki dokument moe by zoony pracodawcy osobicie lub za porednictwem poczty jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Wypowiedzenie jest dokonane, wtedy, jeeli jego adresat ma moliwo zapozna si z jego treci. Powysze wynika z art. 61 K.c. w powizaniu z art. 300 K.p.. W wietle art. 30 par. 2[1] K.p. miesiczny okres wypowiedzenia liczony jest od pocztku do koca danego miesica kalendarzowego. Przykadowo, jeeli owiadczenie woli pracownika zostanie dokonane np. 14 kwietnia 2008 r. , to miesiczny okres wypowiedzenia zakoczy si 31 maja br. Podobnie byoby gdyby wypowiedzenie zostao zoone w dniu 24 kwietnia br. W takiej sytuacji okres wypowiedzenia zakoczyby si równie 31 maja.
W przypadku, gdy pracownik skada wypowiedzenie w siedzibie pracodawcy, to chwil zoenia wypowiedzenia jest zarejestrowanie niniejszego dokumentu na Dziennik podawczy. Jeeli za skada wypowiedzenie poczt, wówczas chwil zoenia wypowiedzenia nie jest data nadania przesyki lecz data jej dorczenia pracodawcy (widnieje ona na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przez pracodawc). Jeeli zatem pracownik chce by okres jego wypowiedzenia si nie wydua powinien nada przesyk odpowiednio wczeniej.
Tutaj poprzez analogi mona przyj wyrok Sdu Najwyszego z dnia 20 sierpnia 1984 r. , I PRN 111/84 (OSNCP 1985, nr 4, poz. 57): „ Owiadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prac jest zoone pracownikowi wówczas , gdy doszo do niego w sposób umoliwiajcy mu zapoznanie si z treci tego owiadczenia - nie za z chwil przygotowania pisma zawierajcego to owiadczenie”.

Kwestia urlopowa w okresie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia pracownik ma obowizek wykorzysta swój urlop wypoczynkowy, jeeli w tym czasie pracodawca mu go udzieli (art. 167[1] zd. 1 K.p.). Jeeli za nie ma on takiej moliwoci, poniewa wypowiedzenie umowy o prac zostao dokonane przez pracownika w czasie jego pobytu na zwolnieniu lekarskim, wówczas pracownikowi przysuguje ekwiwalent pieniny.
W wietle art. 171 par. 1 K.p., w przypadku niewykorzystania przysugujcego urlopu w caoci lub w czci z powodu rozwizania lub wyganicia stosunku pracy pracownikowi przysuguje ekwiwalent pieniny. Niniejszy zapis zobowizuje pracodawc do wypaty nalenego mu ekwiwalentu razem z wynagrodzeniem za prac. Co wane, ekwiwalent ten powinien by wyodrbniony w skadnikach wynagrodzenia. Pracodawca powinien wskaza, e dana kwota jest ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Naley pamita, e ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada. Swoje stanowisko w powyszej kwestii przedstawi Sd Najwyszy w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14): „Z dniem rozwizania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przeksztaca si w prawo do ekwiwalentu pieninego za niewykorzystany urlop. W tym te dniu rozpoczyna bieg okres przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniny za niewykorzystane w naturze, o nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe”. Co wane, roszczenia ze stosunku pracy ulegaj przedawnieniu z upywem 3 lat od dnia w którym roszczenie stao si wymagalne (art. 291 par. 1 K.p.).

Podstawa prawna:
- art. 30 par. 1pkt 1 i 2 K.p.;
- art. 30 par. 2[1] K.p.;
- art. 167[1] zd. 1 K.p.;
- art. 171 par. 1 K.p.;
- art. 291 par. 1 K.p.

Stan prawny na 4 kwietnia 2008 r.
WK


Porad przygotowa Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Wniosek urlopowy