PrzepisNaBiznes.pl Porady prawne Wydatki na upominki a koszty uzyskania przychodu

Wydatki na upominki a koszty uzyskania przychodu

AddThis Social Bookmark Button

Spółka w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej zawiera z kontrahentami rozliczne umowy handlowe, których wykonywanie generuje następnie u Spółki przychód. W celu pozyskania kontrahentów, dążenia do zawarcia kolejnych umów handlowych, promowania i reklamowania wizerunku firmy oraz bliższego przedstawienia zakresu jej oferty handlowej, firma niejednokrotnie wykorzystuje działania polegające na przekazywaniu kontrahentom bądź potencjalnym kontrahentom drobnych upominków z logo firmy i np. adresem strony internetowej. Upominkami tymi są: długopisy, ołówki, portfele, breloczki, kalendarze, kubki itp.
Czy wydatki z tym związane Spółka może zaliczyć do wydatków o charakterze reklamowym i ująć je w kosztach uzyskania przychodów ?„Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu w/w przepisu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki jeżeli są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów. Podatnik musi również pamiętać, iż jest zobowiązany do właściwego udokumentowania wydatku, wykazania jego celowości i racjonalności.
Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie z dniem 01.01.2007 r. pozwalają zaliczyć do kosztów podatkowych koszty reklamy zarówno publicznej jak i niepublicznej – pod warunkiem oczywiście, że zostały poniesione w celu uzyskania przychodu. Natomiast koszty reprezentacji, które również przywołuje Podatnik, zostały wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z treścią tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest definicji pojęć „reklama” i „reprezentacja”, w związku z czym w celu prawidłowej kwalifikacji przedmiotowych wydatków należy posłużyć się wykładnią językową. Zgodnie z Nowym Słownikiem Języka Polskiego (PWN Warszawa, 2003) „reklama” to rozpowszechnianie informacji o danym towarze w celu zwrócenia na niego uwagi i zachęcenia do zakupu. Reklama polega więc na na rozpowszechnianiu informacji o towarach, o ich zaletach i wartościach, miejscach nabycia, chwaleniu kogoś i zalecaniu czegoś. Reklama to również działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zawarcia umowy, nabywania towarów, korzystania z oferowanych usług. Z kolei „reprezentacja” zgodnie z definicją w/w Słownika to okazałość, wytworność, wystawność w czyimś sposobie życia związana ze stanowiskiem lub pozycją społeczną. Przyjąć zatem należy, iż reprezentacja to występowanie w imieniu firmy, wiążące się z okazałością, w celu wywołania dobrego wrażenia, stworzenia właściwego wizerunku firmy co może przełożyć się na nabywanie towarów lub usług firmy, podjęcie rozmów, współpracy.
[…] przedmiotowe wydatki związane z wręczaniem kontrahentom bądź potencjalnym kontrahentom upominków z logo firmy stanowią koszt o charakterze reklamowym, gdyż naniesione na upominki logo firmy powoduje, iż przedmioty te stają się nośnikiem reklamy firmy. A jeżeli zawierają również adres strony internetowej Spółki, stają się tym samym narzędziem informującym i zachęcającym do odwiedzenia strony internetowej, na której prezentowana jest oferta handlowa firmy.
Reasumując należy stwierdzić, iż wydatki ponoszone przez Spółkę na drobne upominki z logo firmy dla obecnych i potencjalnych kontrahentów, Spółka na podstawie art. 15 ust. 1 w/w ustawy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów”.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 19 kwietnia 2007 r., sygnatura PO2/423-35/07/34452 wydane przez Małopolski Urząd Skarbowy


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Porady prawne


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy