PrzepisNaBiznes.pl Porady prawne Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym

AddThis Social Bookmark Button
Jestem na urlopie wychowawczym od stycznia 2006r do stycznia 2008r, gdyż na taki okres napisałam podanie o urlop wychowawczy u swojego pracodawcy. Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony. Dowiedziałam się ze w styczniu 2008 mój szef zawiesza działalność gospodarczą i zostanę zwolniona z przyczyn ekonomicznych. Będę musiała iść na zasiłek dla bezrobotnych i szukać nowej pracy. Czy w tej sytuacji gdy znajdę nową pracę będę mogła wykorzystać pozostałą część urlopu wychowawczego u innego pracodawcy? I czy znowu będę musiała mieć przepracowane te pół roku żeby dostać urlop wychowawczy? Jakie mam prawa u starego pracodawcy ? Czy ma prawo mnie tak po prostu zwolnić? Może mam prawo przedłużyć wychowawczy u starego pracodawcy?


Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w treści art. 186[1] par. 1 K.p. Ustawodawca wskazuje w nim, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Ponadto podkreśla; „ Rozwiązanie przez pracodawcę umowy (…) jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika”.
Należy jednak pamiętać, że likwidacją zakładu pracy jest całkowite, stałe, faktyczne unieruchomienie zakładu pracy jako całości, a nie jedynie likwidacja jednostki organizacyjnej tego zakładu ( wyrok SN z 18 stycznia 1989 r., I PRN 62/88, OSP 1990/4/204). W aktualnych przepisach podatkowych ani w art. 13 pkt 4 Ustawy z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r. nr 137, poz. 887) nie ma pojęcia „zawieszenie działalności gospodarczej”. W rozumieniu tych przepisów działalności gospodarczej nie można zawiesić. Należy ją wyrejestrować.
W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca po wyrejestrowaniu swojej działalności gospodarczej rozwiązuje z pracownikami ich umowy o pracę. Dotyczy to również pracowników przebywających aktualnie na urlopie wychowawczym.

Przyczyna wypowiedzenia

W art. 30 par. 4 K.p. ustawodawca wskazuje, że w przypadku złożenia przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony konieczne jest podanie przyczyny wypowiedzenia. Musi być ona prawdziwa i konkretna. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13. października 1999 r. , I PKN 304/99 (OSNAPiUS 2001, z. 4, poz. 118) stwierdził, że podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy przyczyny, pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w pojęciu art. 30 par. 4 K.p. W przypadku wskazania pozornej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę taka umowa jest bezzasadna.
Mimo że stosunek pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego podlega szczególnej ochronie, pracodawca może – na podstawie art. 186[1] K.p. oraz art. 7 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.) rozwiązać z takim pracownikiem umowę o pracę z powodu likwidacji zakładu pracy.
Potwierdza to Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 15 lutego 2006 r. , II PZP 13/05 : „Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego, także w sytuacjach gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zd. 2 KP” (http://prawo-pracy.pl/glosa-20.html).
Przyczyna wypowiedzenia musi leżeć po stronie pracodawcy i mieć odzwierciedlenie w wypowiedzeniu umowy o pracę oraz odpowiedni zapis na świadectwie pracy.
Prawo do odprawy pieniężnej w przypadku zwolnień grupowych
Jeżeli przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym stanowi np. likwidacja zakładu pracy, a pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników , wówczas w dniu rozwiązania stosunku pracy temu pracownikowi należy się odprawa pieniężna (art. 1 ust. 1 , art. 10 ust. 1 ustawy jw.). Jej wysokość jest podana w treści art. 8 ust. 1 niniejszej ustawy. Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników wówczas nie mają zastosowania przepisy tej ustawy. Odprawa wtedy się nie należy.

Zasiłek dla bezrobotnych

W myśl art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.) prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:
1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robot publicznych oraz
2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
W przypadku, gdy stosunek pracy jest rozwiązywany w trybie zwolnień grupowych prawo do zasiłku dla bezrobotnych należy się po spełnieniu warunków wskazanych w art. 71 ust. 1 ustawy bez okresu wyczekiwania.

Nowa praca i możliwość skorzystania z dalszej części urlopu wychowawczego

Zgodnie z treścią art. 186 par.  1 K.p. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Co ważne, do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia. Dotyczą one realizacji stosunku pracy zarówno u obecnego jak i u poprzednich pracodawców. Jeżeli chodzi o sprawy związane z kwestią urlopu wychowawczego to w świetle art. 186 par. 5 K.p. może on być wykorzystany przez pracownika najwyżej w 4 częściach. Art. 186 par. 5 K.p. nie określa jak długo ma trwać każda z tych części. O tym decyduje już sam pracownik. Należy pamiętać o tym, że urlop wychowawczy może być udzielony tylko do końca terminowej umowy o pracę.
Zainteresowany pracownik musi każdorazowo składać w tym celu pisemny wniosek do swojego pracodawcy.
Jeżeli wniosek o urlop wychowawczy zostanie złożony na okres dłuższy niż trwająca terminowa umowa o pracę, wówczas pracodawca udziela tego urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania tejże umowy wskutek upływu okresu wypowiedzenia.
Podstawę prawną tej czynności stanowi par. 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 31grudnia 2003 r, nr 230, poz. 2291). Ustawodawca pisze: " W przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, pracodawca udziela tego urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek dokonanej czynności".

Podstawa prawna:
- art. 30 par. 4 K.p.;
- art. 186 par. 1 K.p.;
- art. 186 par. 5 K.p.;
-art. 186[1] par. 1 K.p.;
- art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.);
- art. 7 , - art. 8 ust. 1 , art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844);
- par. 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2003 r. nr 230, poz. 2291)

Stan prawny na 4 listopada 2007 r.
WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Porady prawne


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy