Czy pracownik moe zoy wypowiedzenie w czasie zwolnienia lekarskiego? - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Mam pytanie odnonie zwolnienia si z pracy. Chc odej z firmy ale ulegem drobnemu wypadkowi w pracy i jestem na zwolnieniu. Czy mona zoy wypowiedzenie w czasie zwolnienia lekarskiego?

W pytaniu brak jest informacji o tym jak umow o prac Pan/Pani posiada. W wietle art. 30 par. 1 pkt 1 kad umow o prac mona rozwiza w drodze czynnoci prawnej dwustronnej. W tym przypadku potrzebna jest zgoda obu stron stosunku pracy. Do rozwizania istniejcego stosunku pracy na mocy porozumienia stron moe doj w kadym czasie oraz w dogodnym terminie. Nie jest tutaj wane, czy pracownik aktualnie przebywa np. na zwolnieniu lekarskim. Jeeli jedna ze stron stosunku pracy si na to nie zgodzi , wówczas drugiej stronie pozostaje zoenie wypowiedzenia.

Umow zawart na czas okrelony mona wypowiedzie, wtedy gdy w swojej treci zawiera ona klauzul dotyczc wczeniejszego jej rozwizania za dwutygodniowym wypowiedzeniem ( art. 33 K.p.). W razie braku niniejszej klauzuli autonomicznej terminowa umowa o prac rozwizuje si z upywem czasu , na który bya zawarta ( art. 30 par. 1 pkt 4 K.p.).

Zgodnie z dyspozycj zawart w art. 36 par. 1 K.p., okres wypowiedzenia umowy o prac na czas nieokrelony uzaleniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeeli pracownik by zatrudniony krócej ni 6 miesicy;
2) 1 miesic, jeeli pracownik by zatrudniony co najmniej 6 miesicy;
3) 3 miesice, jeeli pracownik by zatrudniony co najmniej 3 lata.
Co wane, w wietle Uchway SN z dnia 4 kwietnia 1979 r., I PZP 33/78 (OSNCP 1979, nr 10, poz. 188) do okresu zatrudnienia, od którego zaley dugo okresu wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas nieokrelony w rozumieniu art. 36 par. 1 K.p. wlicza si okres wypowiedzenia tej umowy.

Jak liczony jest okres wypowiedzenia

Z treci art. 30 par. 2[1] K.p. wynika, e okres wypowiedzenia obejmujcy tydzie lub miesic albo ich wielokrotno koczy si odpowiednio w sobot lub w ostatnim dniu miesica.

Podsumujmy

W czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik moe rozwiza swój stosunek pracy na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia. Rozwizanie umowy powinno nastpi na pimie. Pracownik nie musi swojej decyzji uzasadnia.

Podstawa prawna:
- art. 30 par. 1 pkt 1 i 4 K.p.;
- art. 30 par. 2[1] K.p.;
- art. 36 par. 1 K.p.

Stan prawny na 1 wrzenia 2008 r.
WK


Porad przygotowa Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Wniosek urlopowy