Zwolnienie si pracownika w trybie art. 55 par. 1[1] K.p. - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Koleanka pracowaa u mao solidnego pracodawcy, midzy innymi wiecznie spóniajcego wypat (swoj drog minimum krajowe). Pojawia si szansa podjcia duo lepszej pracy, wymagao to podjcia jej w trybie natychmiastowym, jednak o porozumieniu stron w starej pracy nie byo mowy, szefostwo na rk i nie chciao, pracownik za 700 pln by im wygodny.
W tej sytuacji doradziem jej skorzystanie z art. 55 kp §1[1] czyli rozwizanie umowy przez pracownika z uwagi na cikie uchybienia pracodawcy bez wypowiedzenia. Jako powód podaa permanentnie nieterminowe wypacanie wynagrodzenia, naraajce j na straty (odsetki od rat kredytu, wyczony za opónienia w zapacie telefon itp).
Nastpnego dnia koleanka nie posza ju do starej pracy, podja now.
Po ok. 2 tygodniach stare szefostwo odpowiedziao dwoma pismami: jednym informowao j, e "w dokumentacji pracowniczej brak jest potwierdzenia podanych podstaw rozwizania umowy", przez co rozumie naley podpisywane przez koleank pokwitowanie odbioru pienidzy (oczywicie z prawidow teoretycznie dat). Drugie pismo jest rozwizaniem umowy o prac z winy pracownika z uwagi na nieusprawiedliwione niestawiennictwo do pracy.
Fakty s takie, e wypat koleanka otrzymywaa w drodze przelewu na konto, wic udowodnienie znacznych opónie i jednoczenie faktu, e bya zmuszana do podpisywania listy wypat z datami umownymi, nie przedstawia trudnoci.
Pytanie brzmi: Jak naley teraz zareagowa? Czy pracodawca nie zgadzajc si z argumentacj pracownika rozwizujcego z nim umow, mia odwoa si do sdu pracy? Czy fakt e go nie zakwestionowa t drog oznacza "uprawomocnienie" rozwizania z winy pracodawcy? Co zrobi z otrzymanym pismem "odwracajcym kota ogonem"? Skada odwoanie do sdu pracy?

Pracownik ma prawo rozwiza swoj umow o prac bez wypowiedzenia, jeeli pracodawca dopuci si cikiego naruszenia podstawowych obowizkw wobec pracownika (art. 55 par. 1[1] K.p.). W wietle art. 94 pkt 5 K.p. oraz orzeczenia Sdu Najwyszego z dnia 4 kwietnia 2000 r. , I PKN 516/99 ( OSNAPiUS) 2001, nr 16, poz. 516), obowizkiem pracodawcy jest terminowa wypata wynagrodzenia za prac.

Argumenty

Odnoszc podane tu informacje do sytuacji przedstawionej w pytaniu, naley stwierdzi, e pracodawca nie ma racji argumentujc, e "w dokumentacji pracowniczej brak jest potwierdzenia podanych podstaw rozwizania umowy". W przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika przelewane jest na wskazany przez niego rachunek bankowy dowodem jest data wpywu wynagrodzenia na konto, nie za odbir tzw. paska od wypaty z dat umown. Kady bank na yczenie klienta wystawi stosowne zawiadczenie dotyczce okrelonych wpyww na wskazane konto. Pomocny moe by rwnie wycig bankowy za okrelone miesice. Pismo pracodawcy, ktre zostao dorczone po 2 tygodniach zawiera nieaktualn tre odnonie raz ju wypowiedzianej umowy o prac ze wskazaniem waciwej podstawy prawnej.

Jaki skutek prawny ?

Umowa o prac dokonana w trybie art. 55 par. 1[1] K.p. rozwizuje si w terminie wskazanym przez pracownika. Rozwizanie w tym trybie umowy o prac ma taki skutek prawny jakby byo dokonane przez pracodawc z zachowaniem okresu wypowiedzenia (art. 55 par. 3 K.p.). Z informacji zawartych w pytaniu wynika, e byo ono dokonane zgodnie z prawem, czyli owiadczenie woli pracownika zostao dokonane na pimie z podaniem przyczyny wypowiedzenia (nieterminowa wypata wynagrodzenia za prac).
Pracownikowi przysuguje ze strony pracodawcy odszkodowanie w wysokoci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W art. 55 par. 1[1] K.p. ustawodawca wskazuje, e przypadku, gdy umowa o prac zawarta bya na czas okrelony lub na czas wykonania okrelonej pracy, wtedy odszkodowanie naley si pracownikowi w wysokoci wynagrodzenia za okres 2 tygodni. W sprawie otrzymania powyszego odszkodowania w pierwszej kolejnoci pracownik powinien si zwrci do pracodawcy. W razie braku reakcji z jego strony moe skierowa swoje roszczenie do sdu pracy.

Co zrobi z otrzymanym pismem od pracodawcy

Moim zdaniem naley poczeka na otrzymanie wiadectwa pracy. wiadectwo pracy stanowi wany dokument dla pracownika, ktry pracodawca musi mu wyda z chwil rozwizania lub wyganicia stosunku pracy ( art. 97 par. 1 K.p.).
W Uchwale z dnia 28 wrzenia 1976 r. , I PZP 41/76 (OSPiKA 1977, nr 2, poz. 210 Sd Najwyszy stwierdzi: „ Pracodawca czyni zado wynikajcemu z przepisu art. 97 par. 1 k.p. obowizkowi niezwocznego wydania wiadectwa pracy, gdy wrcza je pracownikowi w miejscu jego dotychczasowego zatrudnienia, a gdy jest to niemoliwe lub utrudnione , wiadectwo pracy przesya do znanego mu miejsca pobytu pracownika najwczeniej - jak tylko to moe w konkretnej sytuacji nastpi”.
Szczegy dotyczce treci wiadectwa pracy zawarte zostay w par. 1 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 z pn. zm.). W kwestii przedstawionej w pytaniu istotny bdzie pkt 1a rozporzdzenia, czyli tryb i podstawa prawna rozwizania stosunku pracy. Zapis prawidowy powinien by nastpujcy : art. 30 par. 1 pkt 3 K.p. z zwizku z art. 55 par. 1[1] K.p.
W przypadku podania innej podstawy prawnej takie wiadectwo jest nieprawidowe. Wymaga ono zatem sprostowania przez pracodawc. Jeeli pracownik chce, by pracodawca sprostowa jego wiadectwo pracy musi zgosi w tej sprawie pisemny wniosek do pracodawcy. Powysza czynno wynika z dyspozycji zawartej w art. 97 par. 2[1] K.p. W omawianej kwestii z powyszym wnioskiem pracownik moe wystpi w cigu 7 dni od otrzymania wiadectwa pracy. W razie nieuwzgldnienia wniosku przez pracodawc pracownik ma czas 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania wiadectwa pracy, prawo wystpienia z daniem jego sprostowania do sdu pracy. Co wane, obowizek zawiadomienie na pimie pracownika o odmowie sprostowania wiadectwa pracy wynika z treci par. 5 pkt 1 wymienionego wyej rozporzdzenia.

Pracodawca rwnie ma prawo wystpi do sdu pracy

Jeeli pracodawca uwaa, e rozwizanie umowy o prac na podstawie art. 55 par. 1[1] K.p. byo nieuzasadnione (np. pracownik przypisa pracodawcy cikie naruszenie jego podstawowych obowizkw), wtedy moe wystpi do sdu pracy o odszkodowanie od pracownika. Powysze zagadnienie ustawodawca uregulowa w art. 61[1] – 61[2] K.p. Co istotne, udowodnienie faktw bdzie naleao wtedy do pracodawcy. Wynika to z treci art. 6 K.c. w powizaniu z art. 300 K.p.: „ Ciar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, ktra z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Pracodawca ma 2 tygodnie czasu na zoenie pozwu do sdu pracy (art. 264 par. 2 K.p.). Co istotne zgodnie z art. 291 par. 2[1] K.p. - roszczenie pracodawcy do pracownika o odszkodowanie z tytuu nieuzasadnionego rozwizania umowy o prac bez wypowiedzenia z powodw zawinionych przez pracodawc (art. 55 par. 1 i par. 1[1] K.p.) przedawnia si z upywem 1 roku od chwili, gdy pracownik zoy swoje owiadczenie woli w powyszej kwestii.

Podstawa prawna:
- art. 30 par. 1 pkt 3 K.p.;
- art. 55 par. 1[1] K.p.;
- art. 61[1] – 61[2] K.p.
- art. 97 par. 1 K.p.;
- art. 97 par. 2[1] K.p.;
- art. 264 par. 2 K.p.
- art. 291 par. 2[1] K.p.
- art. 300 K.p.;
- art. 6 K.c.;
- par. 1 ust..
1 pkt 1a, - par. 5 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 z pn. zm.)

Orzecznictwo uzupeniajce Sdu Najwyszego:
Uchwaa Sdu Najwyszego z dnia 4 marca 1999 r. , III ZP 3/99 (OSNAPiUS 1999, nr 17, poz. 542): „ W sprawie wniesionej przez pracownika o zasdzenie odszkodowania na podstawie art. 55 par. 1[1] k.p. pracodawca moe zarzuci brak przyczyny wskazanej w tym przepisie, mimo, e sam nie wytoczy powdztwa o odszkodowanie przewidziane w art. 61[1] K.p.”

Stan prawny na 11 wrzenia 2007 r.
WK


Porad przygotowa Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Wniosek urlopowy