PrzepisNaBiznes.pl Regulamin

Regulamin

AddThis Social Bookmark Button

REGULAMIN
KATALOGU BIZNESOWEGO PORTALU PRZEPISNABIZNES.pl

UŻYTKOWNIK KORZYSTAJĄCY Z KATALOGU BIZNESOWEGO PORTALU PRZEPISNABIZNES.PL ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMIN.

I. DEFINICJE

PORTAL – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, której twórcą, właścicielem i administratorem jest ProBusiness Solutions, dostępna w sieci pod adresem www.przepisnabiznes.pl, a której częścią jest KATALOG BIZNESOWY;

OPERATOR PORTALU – ProBusiness Solutions Marek Jereczek z siedzibą w Gdyni przy ul. Żelaznej 25/30, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni pod numerem 72198;

UŻYTKOWNIK – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i korzystająca z portalu PrzepisNaBiznes.pl. WPIS PODSTAWOWY W KATALOGU BIZNESOWYM – bezpłatna usługa, w ramach której Użytkownik na łamach Portalu ma możliwość zamieszczenia informacji o prowadzonej przez siebie firmie.

II. DODANIE, MODYFIKACJA WPISU W KATALOGU BIZNESOWEGO

1. Dodanie Wpisu do katalogu biznesowego jest bezpłatne.

2. Każdej firmie przysługuje jeden wpis.

3. W celu skorzystania przez Użytkownika z usługi Wpis w katalogu biznesowym i umieszczenia na stronie Portalu informacji o prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz zamieszczony na stronie Portalu oraz wskazać Dane firmy. Dane te są danymi jawnymi w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, Nr 173, poz. 1807) i nie podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Pozostałe dane Użytkownik wskazuje dobrowolnie i na własne ryzyko i nie przysługuje mu wobec Usługodawcy roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z umieszczenia na stronie Portalu danych, które nie zostały oznaczone jako niezbędne.

4. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mailowy wskazany na stronach Portalu oraz w treści formularza.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika korzystającego z usługi Wpis w katalogu biznesowym treści o charakterze niezgodnym ze stanem faktycznym, wprowadzających w błąd lub niezgodnych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami.

6. W przypadku otrzymania przez Operatora portalu wiadomości o umieszczeniu przez Użytkownika informacji sprzecznej z zasadami, o których mowa powyżej, Operator portalu zastrzega sobie prawo ich usunięcia.

7. W celu modyfikacji danych zawartych we Wpisie lub usunięcia Wpisu Użytkownik zobowiązany jest do przesłania oświadczenia na adres info@przepisnabiznes.pl . Zmiany widoczne będą w Katalogu najpóźniej po 7 dniach roboczych od przesłania oświadczenia przez Użytkownika.

III. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Operator portalu zastrzega prawo do zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie, za powiadomieniem użytkowników.

1. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Użytkownika lub odmowę wykonania usługi w konsekwencji skorzystania z jego oferty.

2. Operator portalu nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Operatora portalu w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

3. Operator portalu nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkowników na stronie Portalu.

2. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora portalu.

 

Nawigacja


Wniosek urlopowy