MPiPS: Badania "szarej strefy" - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

MPiPS: Badania "szarej strefy"

W okresie od lutego do listopada 2007 r., na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej, w ramach projektu Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki spoeczne byy prowadzone równoczenie i niezalenie od siebie dwa projekty badawcze. Realizatorem pierwszego z nich by Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) oraz Centrum Badania Opinii Spoecznej (CBOS). Wykonawc drugiego projektu byo CASE – Centrum Analiz Spoeczno-Ekonomicznych oraz Millward-Brown SMG/KRC.
 
Od 2003 roku zauwaamy popraw na rynku pracy w Polsce. Na koniec 2008 roku stopa bezrobocia powinna wynosi ok. 8 proc. rednia unijna to 6,9 proc. Jednak problem pracy w szarej strefie istnieje. Mamy nadziej, e te badania pomog w identyfikacji przyczyn i ograniczeniu tego zjawiska   – powiedziaa otwierajc korespondencj Podsekretarz Stanu Czesawa Ostrowska.
Naley przypomnie, e rozpoznanie „szarej strefy” w gospodarce jest moliwe gównie dziki badaniom empirycznym. Badania te s metodologiczne bardzo trudne. Dziaalno w „szarej strefie” jest najczciej niezgodna z prawem i respondenci, informujc badaczy o swojej aktywnoci, czsto wprost nie chc przyzna si do jego amania. Z tego powodu wyniki takich bada zawsze obarczone s ryzykiem bdu.
 
Najwaniejsze wnioski z bada:
  • Najwiksza cz pracowników nierejestrowanych jest zatrudniana w gospodarstwach domowych  – dominuj tu prace porzdkowe (sprztanie) i opiekucze (dzieci, osoby starsze), a take korepetycje. Zatrudnienie w firmach dotyczy gównie budownictwa, gastronomii, hotelarstwa. Specyficzny, a istotny z tej perspektywy obszar zatrudnienia, to gospodarstwa rolne.
  • Przyczyny wchodzenia w „szar stref” s bardzo zoone. Przeprowadzone badania wskazuj, e dua cz badanych wybraaby prac nierejestrowan nawet, gdyby take miaa moliwo wyboru pracy rejestrowanej. Wol y w sferze wizi nieformalnych ni sformalizowanych. Przekonanie o duo wikszej skutecznoci dziaa opartych na wizach nieformalnych, ni na przestrzeganiu zapisanych norm, jest w spoeczestwie polskim powszechne.
  • W przypadku czynników ekonomicznych najwaniejszym powodem jest brak moliwoci znalezienia pracy rejestrowanej, speniajcej oczekiwania zatrudnionego. Czciowo jest to spowodowane ograniczon mobilnoci osób zainteresowanych podjciem pracy.
  • Wiele gospodarstw domowych nie byoby wstanie utrzyma si bez dochodów z pracy nierejestrowanej.
  • Badania wskazuj te, e korzyci z rejestracji zatrudnienia – wiadczenia socjalne, ochrona pracy, wysoko przyszej emerytury s odsunite w czasie i przez to dla zatrudniajcych si w „szarej strefie” mniej istotne. Co wicej, wielu w ogóle nie postrzega potrzeby rejestracji i nie widzi niewaciwoci tego postpowania.
  • Podjecie pracy nierejstrowanej, nawet z intencj szybkiego zamienienia jej na oficjaln, dziaa czsto jak swoista puapka. Im duej si tu pracuje tym trudniej przej do pracy legalnej (brak stau, kwalifikacji, uprawnie), a jednoczenie rynek nierejestrowany jawi si jako przejrzysty, a praca tu jako rzecz normalna. Badania pokazay, e osoby wykonujce prac nierejestrowan nie maj problemu z zapewnieniem sobie ochrony zdrowotnej.
  • Rodzaj motywacji pracodawców do poszukiwania pracowników nierejestrowanych zaley w duej mierze od charakteru lokalnego rynku pracy. Gdy jest trudno o pracowników, uzyskiwane „oszczdnoci” maj pozwoli na ich lepsze wynagrodzenie, gdy jest bezrobocie, pracodawcy narzucaj zatrudnionym niekorzystne warunki pracy dla podwyszenia swoich zysków. Pracodawcy wskazali take na szereg barier, utrudniajcych im zwikszanie zatrudnienia nierejestrowanego.
  • Oceniajc uciliwoci, przed którymi staraj si uciec przedsibiorcy do „szarej strefy”, najistotniejszymi okazuj si wysokie skadki na ubezpieczenie spoeczne. Istotne jest te minimalizowanie mitrgi biurokratycznej oraz moliwo nierespektowania przepisów prawa pracy.
  • W spoeczestwie panuje due przyzwolenie dla pracy nierejestrowanej. Zdaniem wikszoci badanych jedynie wska grupa osób publicznych nie powinna zatrudnia pracowników bez rejestracji.
Wzrost zatrudnienia jest jedn z kluczowych rzeczy dla rozwoju spoecznego  i gospodarczego  – stwierdzi uczestniczcy w konferencji Sekretarz Stanu w KPRM Micha Boni. – Skuteczna reforma finansów publicznych wymaga odpowiedniej liczby osób pracujcych i paccych podatki. Oprócz stymulowania wzrostu zatrudnienia konieczna bdzie adaptacja zasobów ludzkich: mobilno, elastyczno i gotowo do uczestnictwa w edukacji dorosych.
 
ródo: MPiPS 
 

Wniosek urlopowy