Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim od grudnia 2007 r.
Ponieważ, wiem że do pracy nie wrócę, chciałabym rozwiązać z firmą umowę (obowiązuje mnie 1 miesięczny okres wypowiedzenia).
- czy mogę złożyć wypowiedzenie będąc na zwolnieniu L4 ?
- czy mogę wysłać taki dokument listem poleconym, czy muszę stawić się z nim osobiście? Jeśli mogę poleconym to czy jako data złożenia wypowiedzenia będzie liczyła się informacja na stemplu pocztowym, czy data doręczenia do pracodawcy ?
- w jaki sposób rozwiązać sprawę należnego mi urlopu ?

Zgodnie z art. 30 par. 1 pkt 1 i 2 K.p., umowa o pracę może zostać rozwiązana w drodze porozumienia stron lub za wypowiedzeniem ustawowym.
Pracownik w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim może rozwiązać istniejący stosunek pracy. Taki dokument może być złożony pracodawcy osobiście lub za pośrednictwem poczty jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Wypowiedzenie jest dokonane, wtedy, jeżeli jego adresat ma możliwość zapoznać się z jego treścią. Powyższe wynika z art. 61 K.c. w powiązaniu z art. 300 K.p.. W świetle art. 30 par. 2[1] K.p. miesięczny okres wypowiedzenia liczony jest od początku do końca danego miesiąca kalendarzowego. Przykładowo, jeżeli oświadczenie woli pracownika zostanie dokonane np. 14 kwietnia 2008 r. , to miesięczny okres wypowiedzenia zakończy się 31 maja br. Podobnie byłoby gdyby wypowiedzenie zostało złożone w dniu 24 kwietnia br. W takiej sytuacji okres wypowiedzenia zakończyłby się również 31 maja.
W przypadku, gdy pracownik składa wypowiedzenie w siedzibie pracodawcy, to chwilą złożenia wypowiedzenia jest zarejestrowanie niniejszego dokumentu na Dziennik podawczy. Jeżeli zaś składa wypowiedzenie pocztą, wówczas chwilą złożenia wypowiedzenia nie jest data nadania przesyłki lecz data jej doręczenia pracodawcy (widnieje ona na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przez pracodawcę). Jeżeli zatem pracownik chce by okres jego wypowiedzenia się nie wydłużał powinien nadać przesyłkę odpowiednio wcześniej.
Tutaj poprzez analogię można przyjąć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 1984 r. , I PRN 111/84 (OSNCP 1985, nr 4, poz. 57): „ Oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę jest złożone pracownikowi wówczas , gdy doszło do niego w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z treścią tego oświadczenia - nie zaś z chwilą przygotowania pisma zawierającego to oświadczenie”.

Kwestia urlopowa w okresie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia pracownik ma obowiązek wykorzystać swój urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym czasie pracodawca mu go udzieli (art. 167[1] zd. 1 K.p.). Jeżeli zaś nie ma on takiej możliwości, ponieważ wypowiedzenie umowy o pracę zostało dokonane przez pracownika w czasie jego pobytu na zwolnieniu lekarskim, wówczas pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
W świetle art. 171 par. 1 K.p., w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Niniejszy zapis zobowiązuje pracodawcę do wypłaty należnego mu ekwiwalentu razem z wynagrodzeniem za pracę. Co ważne, ekwiwalent ten powinien być wyodrębniony w składnikach wynagrodzenia. Pracodawca powinien wskazać, że dana kwota jest ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Należy pamiętać, że ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada. Swoje stanowisko w powyższej kwestii przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14): „Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg okres przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, o nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe”. Co ważne, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 par. 1 K.p.).

Podstawa prawna:
- art. 30 par. 1pkt 1 i 2 K.p.;
- art. 30 par. 2[1] K.p.;
- art. 167[1] zd. 1 K.p.;
- art. 171 par. 1 K.p.;
- art. 291 par. 1 K.p.

Stan prawny na 4 kwietnia 2008 r.
WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )