Jestem lekarzem, prowadzącym indywidualną praktykę lekarska. Moje pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na udział w konferencji szkoleniowej. W mojej opinii mam do tego prawo, ponieważ poszerzenie zakresu wiedzy podniesie jakość świadczonych usług.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pani wnioskiem w sprawie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

postanawia

potwierdzić stanowisko zawarte we wniosku.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Panią we wniosku stanu faktycznego wynika, iż jest Pani lekarzem prowadzącym indywidualną praktykę lekarską. Zwraca się Pani z zapytaniem, czy ma prawo odliczyć w księdze przychodów i rozchodów wydatki poniesione na szkolenie. W Pani opinii opłata za udział w konferencji szkoleniowej powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu z tytułu działalności gospodarczej, gdyż poszerzenie zakresu wiedzy podnosi jakość usług.
W przedstawionym stanie faktycznym mają zastosowanie następujące przepisy prawa:art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 ze zm.)
Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 w/cyt. ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, które przesądzają o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Przyjmuje się zatem, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu każdy przypadek poza wyraźnie wskazanym w ustawie wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalnością działania dla osiągnięcia przychodu. Przesłanką negatywną zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest warunek, aby wydatek nie został ujęty w katalogu wydatków nieuznawanych w rozumieniu przepisów podatkowych za tego rodzaju koszt. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawa przewiduje szeroki wykaz omawianych wydatków. Zauważyć należy, że jest to lista zamknięta. Oznacza to, że wydatki wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są uznawane za koszty. Natomiast inne nie wymienione w art. 23 ustawy wydatki mogą być uznane za koszt, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy tych wydatków z przychodem.
Wydatki związane z dokształcaniem w formie różnego rodzaju kursów nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego uprawnienia konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Na gruncie podatku dochodowego istotny jest podział wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (dokształcaniem) przedsiębiorcy na 2 grupy: tj. wydatki związane z podnoszeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz wydatki związane z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy. Do pierwszej grupy wydatków należy zakwalifikować wydatki związane z różnymi formami kształcenia, w tym w formie kursów, w ramach których podatnik nabywa umiejętności i wiedzę w zakresie prowadzenia działalności. Druga grupa wydatków obejmuje zaś wydatki podnoszące ogólny poziom wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą. Z powyższych wydatków, jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nadmienić należy jednak, iż na osobie, która osiąga przychody z działalności gospodarczej, spoczywa ciężar wskazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami (na dokształcanie) a osiąganymi przychodami z tej działalności. Wskazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.
W przedstawionym stanie faktycznym stwierdza Pani m.in., że poszerzona wiedza w wyniku uczestnictwa w szkoleniach jest niezbędna do rzetelnego wykonywania zawodu lekarza.
Odnosząc powyższe do opisanego stanu faktycznego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście postanowił jak w sentencji.

Rodzaj dokumentu: postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura: 1435/FB2/415/27/07/ES
Data: 2007.07.09


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )