Od 11.10 jestem na stażu z urzędu pracy.
Art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia mówi:
"Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Za dni wolne przysługuje stypendium". Czy to w praktyce oznacza, iż za 15 dni przysługuje mi 1 dzień? Chodzi mi o to czy mogę się ubiegać o wolną środę przed Wszystkimi Świętymi.

Ustawodawca w art. 53 ust. 7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.) podkreśla, że stażysta nabywa prawo do 2 dni wolnych z tytułu odbywania stażu po przepracowaniu 1 miesiąca. W.w. dni udzielane są łącznie. Dni wolne dla stażysty nie mają związku z urlopem wypoczynkowym, do którego są uprawnieni pracownicy. W rozumieniu art. 2 K.p. stażysta nie jest pracownikiem, ponieważ jego staż odbywa się „(…) na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą , według programu określonego w umowie” (art. 53 ust. 4 zd. 1 ustawy).
Odnosząc podane tu informacje do sytuacji opisanej w pytaniu , stażysta skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy do danego pracodawcy nie może wnioskować po 15 dniach pracy o 1 dzień wolnego z tytułu odbywania stażu.

Podstawa prawna:
- art. 2 K.p.;
- art. 53 ust. 4 zd. 1 ,
- art. 53 ust. 7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.

Stan prawny na 4 listopada 2007 r.
WK

Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )