Trzy lata temu zostałem skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata. Do końca wyroku pozostał mi jeszcze rok i 6 miesięcy na zatarcie. Czy można przyspieszyć termin zatarcia?

Zatarcie skazania uregulowane jest w art. 106 i nast. kodeku karnego. Możliwe jest - w pewnych sytuacjach - przyśpieszenia zatarcia. Zgodnie z art. 107 § 2 kodeksu karnego „Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat”. Zgodnie z § 4 tego artykułu „W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat”. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania.
Z treści pytania wynika, że został Pan skazany na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W takiej sytuacji nie jest możliwe skrócenie okresu zatarcia. Zastosowania ma tu art. 76 § 1 kodeksu karnego, który przewiduje, że „Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby”. Zatem z treści pytania wynika, że w Pana przypadku zatarcie skazania nastąpi za 2 lata - o ile oczywiście pomyślnie zakończy się okres próby.

JM


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )