Mam pytanie odnośnie osób zatrudnionych na cały etat, ale jako na doposażenie.
Zostałem zatrudniony na stanowisko kasjer-sprzedawca, po pewnym okresie zostałem kierownikiem zmiany, a następnie po roku zmieniono mi angaż na: specjalista ds. zaopatrzenia. Skończyła mi się umowa i dostałem świadectwo pracy, na którym widnieją te trzy stanowiska pracy. Nagle po tygodniu pracodawca chce zmienić mi świadectwo pracy i wyszczególnić tam tylko stanowisko kasjer-sprzedawca. Dlaczego? Jest to na moją niekorzyść ponieważ jest to nieprawda, że tylko zajmowałem tylko jedno stanowisko przez cały okres umowy. Proszę o poradę co robić? Czy muszę oddać świadectwo pracy i otrzymać te poprawione na niekorzyść?
Świadectwo pracy stanowi źródło informacji o pracowniku. Potwierdza ono m.in. jego zatrudnienie na danym stanowisku oraz podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy. Problematyka świadectwa pracy została uregulowana w art. 97 par. 4 K.p. oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 oraz z 2003 r. nr 230, poz. 2289).
Jeżeli w swoim świadectwie pracy pracownik zauważy błędy to wówczas może w ciągu 7 dni od otrzymania tego dokumentu wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa (art. 97 par. 2[1] K.p.).
W sytuacji podanej w pytaniu na świadectwie pracy podano trzy stanowiska pracy na których zatrudniony był pracownik. Jest to zgodne ze stanem faktycznym. Pracodawca chce zmienić treść tego dokumentu poprzez podanie tylko jednego stanowiska pracy. Pracownik wcale nie musi oddawać mu tego dokumentu. Jest on jego własnością. W ocenie pracownika nie ma w nim żadnych błędów, które wymagałyby sprostowania. Wystawienie przez pracodawcę świadectwa pracy niezgodnego z dokumentacją pracowniczą jest bowiem wykroczeniem.
Moim zdaniem, jeżeli pracodawca otrzymał z urzędu pracy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to , powinien je we właściwy sposób wykorzystać ( art. 46 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.). Nie może się to odbywać kosztem pracownika poprzez fałszowanie jego dokumentacji pracowniczej.Podstawa prawna:
- art. 97 K.p.;
- par. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 oraz z 2003 r. nr 230, poz. 2289).
Stan prawny na 15 kwietnia 2008 r.
WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )