Mam pytanie odnośnie zwolnienia się z pracy. Chcę odejść z firmy ale uległem drobnemu wypadkowi w pracy i jestem na zwolnieniu. Czy można złożyć wypowiedzenie w czasie zwolnienia lekarskiego?

W pytaniu brak jest informacji o tym jaką umowę o pracę Pan/Pani posiada. W świetle art. 30 par. 1 pkt 1 każdą umowę o pracę można rozwiązać w drodze czynności prawnej dwustronnej. W tym przypadku potrzebna jest zgoda obu stron stosunku pracy. Do rozwiązania istniejącego stosunku pracy na mocy porozumienia stron może dojść w każdym czasie oraz w dogodnym terminie. Nie jest tutaj ważne, czy pracownik aktualnie przebywa np. na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli jedna ze stron stosunku pracy się na to nie zgodzi , wówczas drugiej stronie pozostaje złożenie wypowiedzenia.

Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć, wtedy gdy w swojej treści zawiera ona klauzulę dotyczącą wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem ( art. 33 K.p.). W razie braku niniejszej klauzuli autonomicznej terminowa umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu , na który była zawarta ( art. 30 par. 1 pkt 4 K.p.).

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 36 par. 1 K.p., okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Co ważne, w świetle Uchwały SN z dnia 4 kwietnia 1979 r., I PZP 33/78 (OSNCP 1979, nr 10, poz. 188) do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w rozumieniu art. 36 par. 1 K.p. wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy.

Jak liczony jest okres wypowiedzenia

Z treści art. 30 par. 2[1] K.p. wynika, że okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Podsumujmy

W czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik może rozwiązać swój stosunek pracy na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić na piśmie. Pracownik nie musi swojej decyzji uzasadniać.

Podstawa prawna:
- art. 30 par. 1 pkt 1 i 4 K.p.;
- art. 30 par. 2[1] K.p.;
- art. 36 par. 1 K.p.

Stan prawny na 1 września 2008 r.
WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )